Головна   Додати в закладки Аналіз чистого прибутку | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info | Реферат банк.
 Пошук: 

 

 
Аналіз чистого прибутку - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Економіка підприємства
Розмір файла: 66 Kb
Кількість завантажень:
17
Кількість переглядів:
887
Описання роботи: Реферат на тему Аналіз чистого прибутку
Дивитись
Завантажити


Аналіз прибутку здійснюють за даними фінансового звіту (форма № 2) і плановими данними підприємства. При цьому дається оцінка виконання плану прибутку (збитку) в цілому і за окремими його видами.

За даними табл. 1 можна зробити такі виснов­ки. План з чистого прибутку підприємство недовиконало на 7,1 % , недобір прибутку становив 20 тис. грн. Це сталося, в пер­шу чергу, через значне невиконання плану з валового прибутку (-80 тис.грн.). Як позитивне явище слід відзначити одержані незаплановані суми від інвестиційної діяльності (50 тис.грн). Проте в роботі підприємства є й 13 тис. грн. збитків, пов'язаних з надзвичайними подіями.

Вивчаючи одержані суми прибутків за кілька років, треба встановити, яка склалась тенденція в їх зміні, чи відображає вона зростання ефективності роботи підприємства. У зв'язку з цим слід особливо ретельно дослідити якість прибутків. Це понят­тя характеризує достовірність розрахунку сум прибутків і збитків, що одержує підприємство. В першу чергу таке явище пов'язують з відлагодженістю і надійністю бухгалтерського об­ліку на підприємстві та якістю складання балансів і фінансо­вих звітів. Керівники підприємства можуть відносно легко змінювати за власним бажанням такі види витрат, як витрати на рекламу, ремонтні роботи, науково-дослідницькі розробки і підготовку кадрів. Ці витрати, які можуть значно коливатися залежно від змін фінансової політики підприємства, називають у західних підручниках дискреційними. Форсоване скорочення таких витрат приводить до одночасного зростання прибутків, проте цей процес справедливо пов'язують із зниженням їхньої якості.

Таблиця 1.

Фінансові результати підприємства.

Показник

Звітний рік

Відхилення фактичних даних від плану

За планом

Фактично

Сума

%

1. Валовий прибуток

660

580

-80

-12,1

2. Операційні доходи і витрати

-260

-240

+20

+7,7

3. Фінансові результати від операційної діяльності (1+2)

400

340

-60

-15,0

4. Фінансові результати від інвестицій­ної діяльності

+50

+50

5. Фінансові результати від звичайної діяльності до опо­даткування (3 + 4)

400

390

-10

-2,5

6. Податок на прибуток

120

117

-3

-2,5

7. Фінансові результати від звичайної діяльності (5 - 6)

280

273

-7

-25,0

8. Надзвичайні доходи і витрати

_

-13

-13

9. Чистий прибуток або збиток (7 + 8)

280

260

-20

-7,1

Аналіз показника співвідношення чистого прибутку й обся­гу продажу підприємства за кілька років досить надійно кон­статує можливі погіршення якості прибутків.

Як видно з табл. 2, протягом п'яти років коефіцієнт при­бутковості має значні коливання, і лише в останні два роки він нарешті стабілізувався. Такий характер змін має назву "згла­джування" прибутку (доходу). Він є наслідком свідомого штуч­ного збільшення (зменшення) фінансових результатів за допомогою бухгалтерських прийомів, які спотворюють картину гос­подарської діяльності підприємств. Такі самі результати мо­жуть бути при якісному складані бухгалтерських звітів, але внаслідок нестабільної роботи підприємства.

Таблиця 2.

Динаміка прибутків і обсягу продаж підприємства.

Показник

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й (звітний)

1. Чистий прибуток

118

295

156

220

260

2. Обсяг продажу

985

950

1040

1100

1243

3. Коефіцієнт прибутковості (рядок 1 : рядок 2)

0,12

0,31

0,15

0,2

0,21

Аналіз валового прибутку

Аналіз виконання плану за прибутком від реалізації товар­ної продукції починається з розрахунку впливу основних фак­торів. Для цього потрібно взяти вихідні дані з форми № 2 за звітний рік і відповідну інформацію за попередній, а також відо­мості про зміну обсягів реалізації (виробництва) в натуральних показниках або в незмінних цінах. Необхідні технічні розра­хунки виконуються в табл. 3.

Вплив факторів розраховується так:

1) вплив обсягу реалізації товарної продукції:

481 - 506= - 25 тис. грн. (негативний вплив)

або

506 · (-5) : 100 = -25,0 тис. грн.;

2) вплив зміни цін:

572 - 481 = +91 тис. грн.

У тому числі:

а) вплив зміни цін на готову продукцію:

1243 — 1045 = 198 тис. грн. (позитивний вплив); Л

б) вплив зміни ціна на сировину, напівфабрикати, енергії тощо:

- (671 - 564) = -107 тис. грн. (негативний вплив);

3) вплив собівартості продукції та асортиментно-структур­них зрушень:

580 - 572 = +8 тис. грн. (позитивний вплив).

Загальний вплив усіх факторів:

- 25 + 91 + 8 = 74 тис. грн.

Зростання прибутку порівняно з минулим роком становило:

580 - 506 = +74 тис. грн.

Таблиця 3.

Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на величину валового прибутку, тис. грн.

Показник форми

№ 2

За звітом у минулому році

Реалізація у звітному році за цінами, собівар­тістю та структурою минулого року

Фактична реалізація за звітний період, за

структурою та собівартістю минулого року

Фактично

у звітному періоді

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 035)

1100

1045*

1243

1243

2. Собівартість реалізо­ваної продукції (рядок 040)

594

564**

67І***

663

3. Валовий прибуток (від реалізації товарної продукції) (рядок 050)

506

481

572

580

4. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції (2 : 1 цієї табл.), коп.

54

54

54

53,3

Довідка: Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітному періоді ста­новив 95% від торішнього.

* 1100 • 0,95 = 1045 (тис. грн.)

** 594 • 0,95 = 576 (тис. грн.)

*** 1243 • 0,54 = 671 (тис. грн.)

Якщо аналізується прибутковість одного виду реалізованої продукції, то визначають дію лише трьох факторів. Такі розрахунки їхнього впливу рекомендується здійснювати на підставі внутрішньогосподарської інформації, яка до того ж містить планові дані. Вихідну інформацію для розрахунків наведено в табл. 4.

Таблиця 4.

Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на валовий прибуток

Показник

За

планом

Фактично

Абсолютне відхилення

Реалізація продукції:

тис.грн.

штук

Ціна за одиницю продукції, грн.

Собівартість реалізованої одиниці продукції, грн.

Прибуток на одиницю продукції, грн.

Валовий прибуток

(рядок 1б · рядок 4), тис. грн.

800

10 000

85

70

15

150

8 000

8 000

100

75

25

200

+40

-2000

+15

+5

+10

+50

Розрахунок впливу факторів на величину прибутку від реалізації товарної продукції

1. Вплив обсягу реалізації продукції в натуральному вира­женні:

(-2000) • 15 грн. = - 30 000 грн.

або

2. Вплив зміни собівартості реалізованої продукції:

- (+5 грн.) • 8000 = -40 000 грн.

3. Вплив зміни цін:

+15 грн. • 8000 = +120 000 грн.

_______________________________________________________________

Разом +50 000 грн.

Негативний вплив на прибуток з боку собівартості реалізо­ваної продукції може бути повністю або частково пов'язаний з таким незалежним від роботи даного підприємства чинником як інфляція. В нашому прикладі непередбачене в плані зро­стання ціни на продукцію підприємства становило 17,6% (15 : 85 • 100), а собівартості одиниці реалізованої продукції 7,1 % (5 : 70 • 100).

Два фактори негативно впливали на суму прибутку і разом зменшили його на 70 тис. грн., але резерв — лише 30 тис. грн.

Аналіз інших доходів і витрат

До складу цих фінансових результатів належать численні суми, пов'язані з загальним управлінням підприємством, фінан­совими та інвестиційними операціями, а також сумами, що сто­суються надзвичайних подій.

Під час аналізу доходів і витрат від операційної діяльності не­обхідно зіставляти фактичні дані з планом (кошторисом) або ана­логічними сумами за попередній період. Далі визначають причи­ни їх появи або відхилень. Особливу увагу слід приділити аналізу незапланованих збитків. У більшості випадків ці суми доцільно включати до складу резервів зростання прибутку підприємства.

Передусім слід дослідити суми адміністративних витрат і витрат на збут та проаналізувати їх вплив на фінансові результа­ти, що стосуються операційної діяльності підприємства (табл. 5).

Таблиця 5.

Інші операційні доходи і витрати підприємства, тис. грн.

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення фактичних даних

За рисом

Фактично

від минулого року

від кошторису

сума

%

сума

%

1. Інші опера­ційні доходи

17

10

36

+ 19

+111,8

+26

+260

2. Адміністративні витрати

179

175

173

-6

-3,4

-2

-1,1

3. Витрати на збут

50

48

55

+5

+10,0

+7

+14,6

4. Інші операційні

40

20

12

47

15

48

16

+8

-4

-12

+20,0

-20

-100

+1

+ 16

-15

+2,1

X

-100

витрати із них:

- визнані штрафи, пені, неустойки

- витрати на

дослідження і розробки

Разом

[1 - (2 + 3 + 4)]

-252

-260

-240

+12

+4,8

+20

+7,7

Примітка: Суми в пунктах 2, З і 4 виключаються з валового при­бутку підприємства і тому мають знак (-) при складанні результатів.

Проаналізувавши дані табл. 5, можна зробити такі виснов­ки. По-перше, в цілому інші операційні доходи і витрати знахо­дяться в межах кошторису і навіть є економія 20 тис. грн.

Позитивна також їх динаміка в порівняні з минулим ро­ком. По-друге, головною причиною такого результату є суттєве зростання інших операційних доходів (в порівнянні з коштори­сом на 26 тис. грн., або 2,6 рази, і на 19 тис. грн. в порівнянні з минулим роком, або на 111,8 %). Одночасно слід констатувати певне неблагополучие становище з витратами на збут та інши­ми операційними витратами.

По-третє, деталізація інших операційних витрат розкриває суттєві недоліки в роботі підприємства. Це стосується сплати значних штрафних санкцій (в минулому році — 20 тис. грн., а в поточному — 16 тис. грн.).

На жаль повністю припинено фінансування досліджень і на­уково-конструкторських розробок, хоч в кошторисі передбача­лось для цього 15 тис. грн.

Таким чином резерви зростання фінансових результатів від операційної діяльності за даними табл. 9.5 становлять 23 тис. грн. (16 + 7).

Скористаємося даними табл. 6.

Ми уже знаємо про перевитрати коштів на збут продукції на суму 7 тис. грн. Дані табл. 6 переконливо свідчать, що голов­ною причиною цього є збільшення майже втричі в порівнянні з кошторисом витрат на транспортування продукції. Серед інших відхилень найбільш суттєві у витратах на тару і оплату праці служби маркетингу (+1,6 і 2,4 тис. грн., відповідно). З цими перевитратами слід більш детально розібратися.

Одночасно насторожує той факт, що на підприємстві відсутні такі елементи сучасного маркетингу, як реклама і страхування товарних операцій. Очевидно, в першу чергу, ще результат кошто­рисних обмежень. Адже, повертаючись до даних табл. 5, можно побачити, що фактичні витрати на збут складають 32 % від сум адміністративних витрат (55:173 • 100), а на 1 грн. реалізованої продукції за іншим розрахунком приходиться лише 4,4 коп. витрат на збут (55 : 1243 • 100). Згадаємо також, що на підприємстві резерви зростання обсягу реалізації визначені в сумі майже 190 тис. грн., або 15,3 % від фактичної виручки від реалізації. Враховуючи існуючі проблеми реалізації продукції на підпри­ємстві (план недовиконаний на 3,6 %), а також потенційні мож­ливості її зростання слід, на нашу думку, збільшити фінансу­вання маркетингової служби найближчим часом в 1,5-2 рази з відповідними структурними змінами витрат у кошторисі.

Таблиця 6.

Дані про витрати на збут продукції у звітному році, тис. грн.

Показник

За кошторисом

Фак­тично

Відхилення

%

1. Витрати пакувальних мате­ріалів, тари

5,0

6,6

+ 1,6

132,0

2. Оплата праці та комісійні винагороди торговим агентам

18,0

20,4

+2,4

1133,0

3. Витрати на рекламу та до­слідження ринку (маркетинг)

1,0

_

-1,0

4. Витрати на попередпродажну підготовку товарів

_

0,8

+0,8

_

 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Аналіз чистого прибутку | Реферат

РефератБанк © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.
designedby3d.com

f2.novadoba.com.ua