Головна   Додати в закладки Стратегія діяльності підприємства | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info | Реферат банк.
 Пошук: 

 

 
Стратегія діяльності підприємства - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Економіка підприємства
Розмір файла: 268 Kb
Кількість завантажень:
34
Кількість переглядів:
1868
Описання роботи: Реферат на тему Стратегія діяльності підприємства
Дивитись
Завантажити


Зміст

Вступ

Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку

Сутність стратегії підприємства, її види та порядок розробки

Стратегія планування та його роль у досягненні мети підприємства

2. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ВАТ “Дятківці” за 1999 рік

Аналіз виробництва просування та збуту продукції

Оцінка роботи з окремими контрагентами

Аналіз прибутку та рентабельності підприємства

3. Стратегія планування ринкової діяльності ВАТ “Дятківці”

Обгрунтування розробки стратегії розвитку підприємства

Розробка “стратегії забезпечення” та вибір постачальників

Висновки

Література

Додатки

Вступ

Україною зроблений вибір свого дальшого розвитку – перехід до ринкової економіки і вихід на світовий ринок. Адміністративно-командна економіка залишила тяжкі наслідки.

Розпочатий в таких умовах перехід ринкової економіки пов’язаний із значними труднощами. Повільно проходила реалізація економічних реформ. Продовжувалось падіння виробництва, поглиблювалась економічна криза. Вже дев’ять років після розпаду СРСР Відкрите акціонерне товариство “Дятківці” усіма зисиллями старається вийти із свого скрутного становища. Адже у перші роки розпаду союзу зруйнувалися колишні зв’язки з республіками, які поставляли свою продукцію і самі були покупцями. Саме такий стан товариства вимагає невідкладних мір по стабілізації і реформуванню економіки, направлених перш за все, на подолання спаду виробництва, збереження науково-технологічного потенціалу, призупинення падіння життєвого рівня.

Перехід до ринкової економіки немає альтернативи, але ринок не можна об’явити, затвердити законодавчо, його необхідно формувати. Складність цього процесу в тому, що одночасно необхідно здійснювати термінові як стабілізаційні, так і реформаційні заходи. Життєво важливим являється зупинка спаду виробництва, проведення антиінфляційних заходів, подолання державного монополізму, поступове формування ринкових структур, для здорової конкуренції між ними. Конкуренція за допомогою ринкових цін забезпечує збалансоване співвідношення між суспільними потребами і суспільним виробництвом, тобто включається механізм ринкового регулювання.

Вихід з існуючого положення вбачається в обгрунтуванні розвитку підприємства на довгострокову та короткострокову перспективу. Тому формування економічної стратегії розвитку підприємства та визначення основних пріоритетних напрямків діяльності є досить актуальною проблемою в сучасних умовах.

Вибрана тема дипломної роботи, що відображає проблему стратегічного планування на підприємстві, реалізує методичний підхід до розробки стратегії підприємства.

Основною метою дипломної роботи є розробка стратегії розвитку ВАТ “Дятківці” та обгрунтування методичних підходів і реалізації вибраної теми.

Теоретичною основою дипломної роботи є закони, декрети та нормативні акти Уряду України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців щодо проблеми стратегічного розвитку підприємства, звітно-статистична документація товариства.

Практичне значення роботи полягає в можливості застосування на практиці результатів дослідження, реалізації методичних підходів до формування стратегії та використання в господарсько-фінансовій діяльності пропозицій щодо її удосконалення.

Об’єктом дослідження є Коломийське відкрите акціонерне товариство “Дятківці” та його діяльність в 1999 році.

Відкрите акціонерне товариство “Дятківці” засноване (згідно Статуту, який наведено в додатку) шляхом перетворення державного малого підприємства “Дятьківці” у відкрите акціонерне товариство “Дятьківці” відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.92 року№ 686 “Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства” та Декрету Кабінету Міністрів України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 17.05.93 року № 51-93. Товариство створене і діє на підставі Законів України “Про господарські товариства”, “Про підприємництво”, “Про власність”, Про цінні папери та фондову біржу”, інших законодавчих актів України та Статуту.

Повна назва товариства:

Відкрите акціонерне товариство “Дятьківці”.


Місцезнаходження товариства:

285200

Івано-Франківська обл.

м. Коломия.

вул. Заводська, 3.

Метою діяльності товариства є :

Виробничий та соціальний розвиток товариства;

Одержання прибутку;

Залучення інвестицій у виробничу діяльність;

Задоволення потреб споживачів у послугах населення.

Предметом діяльності товариства є:

Виробництво і реалізація пива, безалкогольних та слабо-алкогольних напоїв, мінеральних та столових вод;

Виробництво і реалізація солоду;

Заготівля сировини для виробництва пива та безалкоольних напоїв у сільськогосподарських підприємств та організацій, у торговельних фірм, фірм виробників та приватних осіб;

Проведення торгово-посередницьких операцій з товарами та послугами, включаючи оптову, роздрібну та комерційну торгівлю як на території України, так і за її межами;

Вантажні та пасажирські автомобільні перевезення як по території України, так і за її межами;

Реконструкція, технічне переозброєння діючих виробництв;

Надання комплексу послуг населенню;

Зовнішньо-економічна діяльність;

Виробництво товаро-упакувальних матеріалів;

Організація послуг по прийманню, здаванню тари у населення та юридичних осіб;

Експлуатація родовищ підземних та мінеральних вод лдля потреб виробнитва;

Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом;

Організація фірмової торгівлі;

Інші види діяльності, незаборонені чинним законодавством.

Товариство “Дятьківці” м. Коломия є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Майно товариства складається з основних фондів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі товариства. Станом на 1 січня 2000 року основні засоби підприємства становлять по залишковій вартості 2713,6 тис. грн. (згідно балансу товариства), а статутний фонд складає 209,7 тис. грн.

Майно товариства складаться з основних засобів та обігових кошів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі товариства.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.

Відкрите акціонерне товариство “Дятьківці” може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх для створення спільних та малих підприємств, а також іншими способами.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, фірмову марку і товарний знак, які затверджуються правлінням акціонерного товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті; печатку зі своїми найменуваннями і штамп. Товариство розробляє і самостійно затверджує у встановленому порядку рецептуру на нові види продукції, виготовлені в межах діючих технічних умов та держстандартів.

Товариство “Дятьківці” має право укладати угоди (договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу (деякі з них наведені в додатках), підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

Основні показники діяльності товариства відображені в таблиці 1.

Таблиця 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПО КОЛОМИЙСЬКОМУ ВАТ “Дятьківці”

ЗА 1999 РІК

№ п/п

Основні показники

Одиниця виміру

1998 р.

1999 р.

Темп росту 1999 р. до 1998 р.

Відхилення

( +,-)

1.

Обсяг промислової продукції в діючих цінах

тис. грн.

127,0

119,2

93,8

- 7,8

2.

Обсяг промислової продукції в порівняльних оптових цінах (на 1.01.00 р.)

тис. грн.

127,0

103,0

81,1

- 24

3.

Обсяг реалізованої продукції в діючих оптових цінах (без ПДВ)

- в порівняльних цінах

тис. грн..

101,6

100,0

98,4

- 1,6

4.

Обсяг виробництва товарів народного споживання у діючих цінах – всього в т. ч. продовольчих

тис. грн.

127,0

143,0

112,5

+ 16

5.

Обсяг виробництва товарів народного споживання у порівняльних цінах – всього в т. ч. продовольчих

тис. грн.

127,0

103,0

81,1

- 24

6.

Виробництво основних видів промислової продукції у відповідних одиницях, разом

В т. ч.

мінеральна вода

Тонн

103,0

105,0

101,9

+ 2

7.

Чисельність працюючих всього в т. ч. ПВП

Чол.

103

141

136,8

+ 38

8.

Фонд оплати праці всього в т. ч. ПВП

тис. грн.

53,0

102,0

9.

Середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів

тис. грн.

2988

3076

+ 88

Виконавчим органом ВАТ “Дятьківці”, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Роботою правління керує голова правління.

На товаристві “Дятьківці” протягом 1999 року введено нові виробничі потужності і освоєно серійний випуск пива “Беркут”. Задіяні додаткові виробничі потужності по випуску мінеральної води, що збільшує виробництво її більше, ніж в три рази.

Продукція Акціонерного товариства реалізується у власній торговій мережі, підприємствам торгівлі міста, закритим бюджетним установам та торговельним підприємствам області. Враховуючи, що продукція підприємства не рахується товарами першої необхідності, торгівлі відвантажується продукція під строк реалізації, тобто з послідуючою оплатою.

Сировину на виготовлення продукції підприємство закуповує невеликими партіями у посередників та населення, а також у юридинчих особ.


1. Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку

1.1. Сутність стратегії підприємства, її види та порядок розробки

Загальна (генеральна) стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю підприємства в цілому, використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі. Виробничі (допоміжні) види стратегій забеспечують реалізацію генеральної стратегії підприємства по окремим направленням його діяльності (маркетингова, фінансова, виробнича та ін.), видам діяльності (стратегія основної діяльності, пов’язана з реалізацією товарів і обслуговуванням покупців, стратегія неторгової діяльності – ремонтно-будівельної, транспортної, виробничої і т.д.) використанню окремих видів ресурсів (стратегія формування і використання трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, фінансових ресурсів і т. д.)

Стратегічні плани повинні бути зроблені так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути достатньо гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування. Загальний стратегічний план варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт про те, що конфліктна і постійно мінлива ділова і соціальна обстановка робить постійні коригування неминучими.

Першим і, може бути самим істотним рішенням при плануванні, буде вибір цілей підприємства.

Діяльність підприємства на споживчому ринку направлена на досягнення певних стратегічних цілей і тактичних задач, які дозволяють забеспечити ефективну господарську діяльність, виживання і його конкурентоспроможність на ринку. Під ціллю розуміють якісні і кількісні характеристики функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне.

Досягнення цілей підприємства передбачає реалізацію цілей суспільства (в нормальних умовах розвитку ринку), оскільки отримання прибутку передбачає реалізацію продукції, тобто визнання її покупцем.

Формування цілей підприємства, вибір основних із них залежить і від стадії життєвого циклу підприємства, що показано в таблиці 2.

Залежність формування основних цілей і завдань в залежності від життєвого циклу підприємства може бути представлена таким чином:

Таблиця 2

Класифікація цілей підприємства

в залежності від стадії життєвого циклу

Стадія життєвого циклу

Головна ціль підприємства

Основне завдання

Народження

Виживання

Вихід на ринок

Дитинство

Короткочасний прибуток

Закріплення позицій на ринку

Юність

Прискорений ріст об’ємів продаж та прибутку

Захоплення своєї частини ринку

Рання зрілість

Постійний ріст об’ємів діяльності

Диверсифікація діяльності (освоєння додаткових напрямків діяльності)

Зрілість

Формування іміджу підприємства і збалансований ріст

Закріплення позицій підприємства на освоєному ринку

Старіння

Збереження позицій

Забезпечення стабільності господарської діяльності

Відродження

Оживання (пошук додаткових імпульсів в діяльності)

Омоложення (технічне переозброєння, нові постачальники, застосування нових технологій і т.п.)

Мета підприємства (товариства) – це визначення якісних і кількісних характеристик функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне. Мета функціонування товариства утворює складну і взаємопов’язану систему, що залежить як від зовнішнього середовища, котре оточує підприємство, такі від внутрішніх факторів його функціонування.

Завдання підприємства визначають етапи або шляхи досягнення мети в період, на який розробляється стратегія, це відображено на таблиці 3.

Таблиця 3

Етапи досягнення мети в період, на який розробляється стратегія

Ознака

Вид мети

Характеристика мети

1. В залежності від ступеню досягнення мети

бажані

- життєво-необхідні

Бажана мета діяльності будь-якого підприємства – це отримання максимальних прибутків

Життєвонеобхідна мета – отримання мінімально-необхідних прибутків, котрі забеспечують збереження статутного фонду підприємства

2. В залежності від часового фактору

перспективна

- поточна

мета, яка повинна бути досягнута в майбутньому, через 5-10 років

мета, досягнення якої необхідне уже сьогодні

3. В залежності від відношення до головної мети підприємства

кінцеві

проміжні

Головні цілі підприємства завдання, які ставить перед собою підприємство для досягнення головної мети

4. В залежності від оцінки

кількісні

- якісні

Кількісні цілі виражаються певними абсолютними і відносними показниками (об’єм продажу, сума отриманого прибутку, ріст прибутку на інвестований капітал і т.д.)

Якісні цілі виражаються слідуючими показниками: культура обслуговування, соціальний мікро-клімат, культура виробництва

5. В залежності від ступеня впливу зовнішніх факторів на функціонування

підприємства

цілі, зумовлені змінами у зовнішньому середовищі

цілі, не пов’язані із змінами у зовнішньому середовищі

Інфляція, зміни податкової політики держави, зміни попиту споживачів

Вони, як правило, впливають з невикористаних резервів покра-щення діяльності підприємства і не потребують додаткового залучення ресурсів

6. В залежності від змісту і характеру відображуваних інтересів

цілі підприєм-ства, як суб’єкта ринкових від-носин

цілі суспільства, задоволення пот-реб населення

Отримання прибутків

Відповідність обсягу і структури споживчому попиту

7. В залежності від предмету діяльності

цілі виробництва

цілі комерційної діяльності

цілі соціальної діяльності

цілі іноваційної діяльності

цілі інвесте-ційної діяльності

Випуск продукції

Реалізація товарів

Створення сприятливих умов праці

Впровадження нових технологій

Вкладання коштів в реальні і фінансові інвестиції

8. В залежності від об’єкту виконання мети

на рівні групи підприємств

на рівні підпри-ємства

на рівні струк-турної одиниці

об’єднання

підприємство

відділ магазину, філіал універмагу


В умовах ринкових відносин діяльність кожного підприємства (товариства) залежить від конкурентного середовища і зміни коньюнктури товарного ринку з метою досягнення безперервного зростання обсягів діяльності воно повинно формувати власну стратегію розвитку. Види стратегії та їх характеристика показана на рисунку 1 і в таблиці 4.


Рис.1. Види стратегії.

Таблиця 4

Характеристика видів базової та альтернативних стратегій.

Різновид базової стратегії

Критерії визначення характеру стратегії

Стратегічні альтернативи

1. Стратегія зростання (наступальна)

Об’єм продаж.

Дохід.

Частка ринку.

Швидкість зростання.

Інтесифікація ринку: просунення на нові ринки, розширення при-сутності, географічна експансія.

Диверсифікація: вертикальна, горизон-тальна, побіжна.

Міжфірмове співробіт-ництво та кооперація.

Зовнішньоекономічна діяльність.

2. Стратегія стабілізації (наступально-оборонна)

Дохід на об’єм продаж.

Дохід на активи.

Дохід на акції.

Швидкість пожвавлення.

Економія: ревізія вит-рат,консолідація, пож-вавлення.

Зрушення: зменьшення витрат, поновлення до-ходу, активізація фінан-совії діяльності.

Забезпечення сталості:

Селективність балансу- вання на ринках, фі-нансова економія.

3. Стратегія виживання (оборонна)

Критичний аналіз:

продуктів та ринків;

фінансового стану;

управління

Перебудова маркетингової діяльності: вилучення товару,експансія на основі ринки тощо;

Перебудова системи управління;

Фінансова перебудова.

Розробка стратегії діяльності підприємства на споживчому ринку здійснюється в декілька етапів, (це наглядно показано на рис. 2.) суть і зміст яких в наступному.

На першому етапі повинен бути проведений аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства та його виробничо-технічні можливості.

Для цього необхідно:

Провести дослідження ринку діяльності підприємтсва та виявити тенденції його розвитку.

Оцінити виробничо-технічні можливості підприємства, і його конкурентоспроможність, проаналізувати можливості використання внутрішніх резервів і ресурсів підприємства для підвищення ефективності його функціонування.

Провести аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства, який передбачає дослідження:

макроекономічних процесів (інвестеційного попиту і пропозиції, наявності кредитних ресурсів, політики позикових процесів, демографічних прогнозів, співвідношення між експортом та імпортом і т.д.)

регулюючої діяльності держави (господарського і трудового законодавства, грошової і фінансової політики, змін в податковій та тарифній системі, антимонопольного регулювання);

району діяльності підприємства (долі в товарообігу, рівня монополізації в місті (районі), кількості підприємств – конкурентів та їх позиції на ринку).

Підсумком першого етапу розробки стратегії підприємства є отримання інформації, яка дозволяє дати оцінку поточній обстановці, в якій функціонує підприємтсво, оцінити цого конкурентоспроможність і приділити найбільш ймовірні направлення його подальшого розвитку.

Другий етап розробки стратегії пов’язаний з опреділеням цілей та ключевих проблем розвитку підприємства.

На цьому етапі формуються узагальнені якісні цілі діяльності підприємства, які мають загальний характер і кількісно не виражені. Наприклад, досягнення достатнього збільшення прибутку для фіксування діяльності підприємства або введення в нові сфери ринку.

Поставленні цілі дезагрегируються, погоджуються, конкретизуються і кількісно оприділюються в вигляді системи важливих показників господарсько-фінансової діяльності, яких хоче досягти підприємство в певний період. Наприклад, темпи росту об’єму продаж, показники ефективності використання ресурсів, об’єм прибутку всього і на інвестеційний капітал, рівень виплачених дивідендів ті ін.

На третьому етапі обгрунтування стратегії підприємства розробляються альтернативні варіанти розвитук підприємства. З цією цілью провіряються відношення між поставленими цілями та наявними можливостями підприємтсва, його ресурсним потенціалом. На основі складання матриці “цілі-можливості” проводиться кількісна оцінка відношення потреби і можливості підприємства в досягнені цілей. В випадку не відповідності розробляються татктичні програми, виконання яких ліквідує виявлений дисбаланс.

Аналіз не відповідності здійснюється по всім показникам і направленням діяльності на основі даних першого етапу. Якщо наявні у підприємства ресурси не дозволяють забеспечувати досягнення поставлених цілей, то потрібно повернутись до другого етапу і відкоректувати поставлені цілі.

Результатом процесу пов’язування цілей ті ресурсів підприємства є альтернативні варіанти його розвитку, які розрізняються як по кількісним характеритстикам, так і по часу досягненя поставлених цілей.

Четвертий етап – оцінка та вибір стратегії розвитку. На цьому етапі праці здійснюється перевірка степені реальності та виконання поставлених цілей і розроблених варіантів їх досягення. При оцінці розроблених стратегій розвитку важливо оприділити, чи можна реалізувати стратегію при наявному ресурсному потенціалі або необхідні зусилля в області маркетингу, удосконалення організації торгівлі та ін., або стратегія представляє інтерес, але не може бути реалізована.

П’ятий етап – складання програми дії і контроль їх реалізації. На цьому етапі праці повинен здійснюватися зв’язок всіх міроприємств, пов’язаних з реалізацією вибраної стратегії, їх конкретизація по всіх рівнях управління підприємства з визначенням послідовності здійснення конкретних міроприємств по часу здійснення і виконавцям, тобто цей етап уявляє собою тактичне планування, направлене на досягнення обраної стратегії розвитку підприємства.


Рис.2. Етапи розробки стратегії діяльності підприємства.

Не залежно від формулювання стратегічних цілей діяльності підприємства на майбутній період обов’язковим є забезпечення прибутковості підприємства. Прибутковість можна розглядати не тільки як ціль, але і як основну умову ділової активності підприємства, як її результат, ступінь ефективності здійснення функцій підприємтсва по обслуговуванню ринку і споживача та по рішенню власних підприємницьких задач. Підприємство може отримати прибуток тільки при певному об’ємі товарообігу, який в свою чергу передбачає відповідність об’єму і структури реалізуємих, товарів об’єму і структури споживчого попиту, тобто цільова функція підприємства – оримання прибутку - не суперечить цілям суспільства, який прагне до задоволення своїх потреб, а направлена на їх досягнення. Підприємство, яке розробляє свою стратегію на перспективу, завжди прагне до максимілізації отриманного прибутку, тому що це є одною з умов для рішення виробничих і соціальних задач. Для забеспечення стабільності положення підприємства на ринку необхідно оприділити економічні кордони об’ємів його діяльності, порушення яких може привести до банкрутства підприємства.

В світовій практиці для оприділення цих кордонів використовуються поняття “точка беззбитковості” (“мертва точка”) і “точка мінімальної рентабельності”.

Графічна інтерпритація точки беззбитковості представлена на рис. 3.

Сума ВП, Валові доходи

ВО, П Витрати + мінімальний прибуток

Загальні витрати

Перемінні витрати


 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Стратегія діяльності підприємства | Реферат

РефератБанк © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.
https://agroxy.com

agroxy.com/prodat/zhmyh-159/kirovogradskaya-obl