Головна   Додати в закладки Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info | Реферат банк.
 Пошук: 

 

 
Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Міжнародні відносини
Розмір файла: 41 Kb
Кількість завантажень:
6
Кількість переглядів:
907
Описання роботи: Реферат на тему Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству
Дивитись
Завантажити


Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможли­ва без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.

З економічного погляду кредит — це форма позичкового капіта­лу (в грошовій або товарній формах), що надається на умовах повер­нення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує.

Загальноекономічною причиною появи кредитних відносин є то­варне виробництво. Основою функціонування кредиту є рух вартос­ті у сфері товарного обміну, в процесі якого виникає розрив у часі між рухом товару і його грошовим еквівалентом, відбувається відо­кремлення грошової форми вартості від товарної. Якщо рух товар­них потоків випереджає грошовий, то підприємства — споживачі товарів із настанням моменту плати за них не завжди мають достат­ні кошти, що може зупинити нормальний процес відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то на підприємствах на­громаджуються тимчасово вільні кошти.

Виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у кругооборот оборотних коштів і потребою в постійному викорис­танні матеріальних і грошових ресурсів.

Таким чином, виникнення і функціонування кредиту пов'язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах і появою потреби в них у інших. При цьому виникнення кредитних відносин зумовлюється не самим фактом незбігу в часі відвантаження товару і його оплати, а узгодженням між суб'єктами кредитних відносин умови щодо відстрочки платежу шляхом укладання кредитної уго­ди. Але оборот товарів є не єдиною причиною появи кредитних вза­ємовідносин. Нині кредитні відносини виникають за будь-якої еко­номічної чи фінансової операції, що пов'язана із заборгованістю од­ного з учасників такої операції.

Поряд з об'єктивною основою існують специфічні причини ви­никнення і функціонування кредитних відносин, що пов'язані з не­обхідністю забезпечення безперервності процесу відновлення.

Для розвитку кредитних відносин необхідні певні умови. По-пер­ше, учасники кредитної угоди — кредитор і позичальник, мають бу­ти юридичне самостійними суб'єктами, які матеріально гарантують виконання зобов'язань. По-друге, інтереси суб'єктів кредитної уго­ди повинні збігатися.

Для забезпечення всього процесу відтворення необхідно, щоб підприємства мали необхідні оборотні кошти, які вони використо­вують для придбання оборотних виробничих фондів. Із стадії виро­бничих запасів оборотні кошти переходять у незавершене виробни­цтво, а потім у готову продукцію. У свою чергу, готова продукція, призначена для продажу, стає товаром і реалізується. Виручка від реалізації поступає на рахунок підприємства.

За браком власних оборотних коштів підприємства залучають банківські кредити, кошти інших кредиторів та комерційний (товар­ний) кредит. Кредит дає змогу доцільніше організувати оборот кош­тів підприємств, не витрачати значних фінансових ресурсів на ство­рення зайвих запасів сировини й матеріалів.

Нині комерційні банки України дуже рідко надають підприємст­вам довготермінові кредити. Можливість отримати такий кредит є реальнішою через кредитні лінії Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що надаються уповноваже­ними банками.

Головні критерії та обсяги фінансування підприємств по лінії ЄБРР:

• фінансуються тільки проекти підприємств з приватною фор­мою власності, які функціонують у галузях сільськогосподарського виробництва, харчової промисловості та послуг;

• допроектні активи підприємств не повинні перевищувати 2,5 млн доларів США за винятком вартості споруд та будівель;

• кількість працівників не повинна перевищувати 500 осіб;

• частка приватної власності має бути не меншою за 51 %;

• підприємство має відповідати вимогам техніки безпеки, еколо­гічним, санітарно-гігієнічним, а також іншим нормам охорони дов­кілля, що встановлені законодавством України;

• власний внесок позичальника в проект не може бути меншим за 30% вартості проекту;

• коефіцієнт обслуговування боргу (відношення прибутку по­зичальника після сплати податків, амортизаційних відрахувань та витрат на сплату відсотків за всіма позиками до всієї заборгова­ності підприємства з урахуванням кредиту ЄБРР) має бути не мен­шим за 1,3.

За рахунок коштів ЄБРР здійснюються короткострокове та дов­гострокове фінансування проектів, які задовольняють вимоги ЄБРР.

Короткострокове кредитування надається для реалізації експорт­них контрактів та придбання імпортної продукції з метою дальшого використання в процесі виробництва.

Довгострокове кредитування надається для фінансування основ­них засобів (придбання нового вітчизняного та імпортного облад­нання).

Типові умови кредитування такі:

— мінімальна сума кредиту — 50 тис. дол. США;

— максимальна сума кредиту — встановлюється для кожного уповноваженого банку індивідуально;

— термін короткострокового кредиту — від 6 до 12 місяців;

— максимальний термін довгострокового кредиту — 5 років;

— максимальна відстрочка погашення основної суми боргу — 2 роки (тривалість пільгового періоду);

— орієнтовна ставка відсотків за користування кредитом — 15% річних.

У кредитному договорі встановлюються терміни сплати відсотків за кредитом ЄБРР. Протягом всього строку кредитування під­приємство надсилає в банк щомісячні та щоквартальні повідомлення про хід виконання робіт згідно з бізнес-планом.

За рахунок коштів ЄБРР кредитуванню підлягають тільки фінан­сове скупні та забезпечені заставою проекти. При цьому вартість за­стави не повинна бути меншою 140% суми загальної заборгованості за кредитом за умови підтримування позичальником коефіцієнта об­слуговування боргу.

Кредитні кошти не спрямовуються: на рефінансування вже іс­нуючих зобов'язань приватних підприємств або на фінансування придбання цінних паперів діючих підприємств і нерухомості; на ре­алізацію проектів, пов'язаних з ігорним бізнесом, виробництвом або постачанням зброї та ін.

Підприємство здійснює платежі згідно з умовами кредитної угоди, укладеної з банком.


Для отримання кредиту за рахунок коштів ЄБРР, підприємство-позичальник направляє в уповноважений банк такі пакети докумен­тів (рис. 1):

Рис. 1. Документи, які подає підприємство для отримання кредиту ЄБРР

— загальні;

— установчі;

— фінансові;

— підтвердження щодо забезпечення кредиту;

— спеціальні.

Крім зазначених документів підприємство-позичальник подає в банк бізнес-план, на основі якого оцінюється ефективність запропо­нованого проекту.

За позитивної оцінки фінансового стану підприємства та проекту укладається кредитна угода між уповноваженим банком та пози­чальником.

Приклад.

Підприємство «Альфа» на придбання обладнання просить у впов­новаженому банку кредит на суму 2 200 000 дол. США під 16% річ­них на 5 років з пільговим періодом кредитування 1 рік (відстрочка погашення основної суми боргу). На основі прогнозу прибутку та прогнозу руху грошових потоків підприємства (табл. 1) розрахову­ється коефіцієнт обслуговування боргу:

Кб=(П-Пп+Ав+Вк)/3з,

де Kб — коефіцієнт обслуговування боргу;

П — прибуток;

Пп — податок на прибуток;

Ав — амортизаційні відрахування;

Вк — відсотки за кредит за всіма позиками підприємства;

Зз — загальна заборгованість підприємства з урахуванням креди­ту ЄБРР.

Таблиця 1

ІІРОГНОЗ ПРИБУТКУ. ПРОГНОЗ РУХУ КОШТІВ ПО РОКАХ

№ п/п

Показник

1 рік

(6 міс.)

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

1

Валова виручка віл реалізації

2700000

5313000

5313000

5313000

5313000

2

ПДВ

449820

885146

885 146

885 146

885 146

3

Чиста виручка від реалізації

(ряд. 1 - ряд.2)

2250180

4427854

4427854

4427854

4427854

4

Усього операційних витрат

1 342 900

2635500

2 635 500

2635500

2635500

5

Виплата відсотків за кредит

352000

352000

264000

176000

88000

6

Прибуток до сплати податків

(ряд. 3 - ряд. 4 - ряд.5)

555280

1440354

1528354

1616354

1704354

7

Податок на прибуток (30%)

166584

432106

458506

484906

511306

8

Чистин прибуток

(ряд. 6 - ряд. 7)

388696

1 008 248

1 069 848

1 131 448

1 193048

9

Погашения кредиту

0

550000

550000

550000

550000

10

Амортизація

115000

230000

230000

230000

230000

11

Чистий потік грошових засобів

(ряд.8 + ряд. 10)

503696

1238248

1299848

1361448

1 423 048

12

Коефіцієнт обслуговування боргу (ряд.11+ ряд.5)/(ряд.5+ ряд.9)

2,43

1,76

1,92

2.12

2,37

Розрахунок коефіцієнта обслуговування боргу у перший рік

(555280- 166 584 + 115000 + 352 000)/352 000 = 2.43.

У перший рік не погашається сума основного боргу, а в наступні періоди (2-5 років) основний борг погашасться підприємством час­тинами (по 550000дол. США).

Підприємства України мають можливість отримувати кредити за рахунок коштів Світового банку. Агентства США з міжнародного розвитку. Фонду Євразія, а також коштів урядів зарубіжних країн. Переважно кредити надаються малим та середнім підприємствам через уповноважені банки України. Загальний огляд кредитної під-гримки малих та середніх підприємств України за рахунок коштів міжнародних організацій, а також коштів урядів окремих країн по­дано в таблиці 2.

Таблиця 2

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТИТУТІВ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

№ п/п

Кредитор

Загальна вар­тість проекту

Призначення коштів / мета проектів

1

Проекти, що фінан­суються Світовим банком

1.1

Позика Світового банку (на стадії під­готовки)

500 млн дол. США

Сприяти розвитку приватного секто­ра, поліпшуючи роботу приватизованих підприємств, прискорюючи появу малих та середніх підпри­ємств та зміцнюючи конкурентосп­роможність українських підприєм­ств на внутрішньому та зовнішньо­му ринках

1.2

Пілотний проект фі­нансування села (на стадії підготовки)

25-30 млн

дол. США

Проект має на меті забезпечити приватних фермерів, приватні сіль­ськогосподарські підприємства та приватних підприємців у сільській місцевості, які не виробляють сільськогосподарської продукції, тощо

1.3

Позика на розвиток

підприємств І

310 млн дол.

США

Прискорення виконання програми масової приватизації. Фінансування критичного імпорту та меншу частку позики (10 млн. дол. США) спрямовано на технічну допомогу приватизованим підприємствам, що здійснюють реструктуризацію, у тім числі на отримання консультативних послуг, навчання та закупівлю обладнання

1.4

Позика на розвиток підприємств II (на стадії підготовки)

300 млн дол. США

Завершення програми приватизації

1.5

Проект розвитку експорту (на стадії впровадження)

70 млн дол. США

Надання допомоги у розвитку експортного потенціалу українського приватного сектора, що перебуває на стадії становлення, через підтримку виробництва та експортного збуту продукції, робіт та послуг у всіх галузях економіки

2

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

100млн ЕКЮ

Кредитна лінія НБУ для малих та середніх підприємств

3

Агентство США з міжнародного розвитку

3.1

Фонд підтримки підприємництва в нових незалежних державах

а) Фонд кредитування малого бізнесу надає в Україні позики безпосередньо малим приватним підприємствам та окремим під­приємцям (від 10 до 100 тис. до­ларів).

б) Фонд, як правило, здійснює фінансування малих і середніх підприємств у формі внесків до статутного фонду від 500 000 дол. США до 5 000 000 дол. США.

3.2

Програма кредиту­

вання малого бізнесу Фонду Євразія

Позики надаються підприємствам з кількістю працівників до 100 осіб, чия діяльність зосереджується на виробництві товарів і / чи послуг (торгові компанії не кредитуються), а також підприємствам, які на 100% належать українським громадянам. Максимальний розмір позики — 100 тис. дол. США з фіксованою щорічною процентною ставкою 18% і строком погашення, який призначений для задоволення потреб і ресурсів підприємства, але не більше 2-х років

3.3

Програма розвитку

бізнес-інкубаторів в

Україні

В 1997 року розпочали свою діяльність 2 бізнес-інкубатори у Львові та Києві. Ці інкубатори надаватимуть малим, новим та існуючим підприємствам як технічну, так і матеріальну допомогу

4

Консультаційна програма «Трансформ»

У тім числі передбачає фінансування

малих і середніх підприємств

5

Німецько-український Фонд,

програма сприяння

розвитку малих і се­

редніх підприємств

у рамках програми «Трансформ» уряду Німеччини

Кредити можуть отримати такі суб'єкти господарської діяльності:

• мікропідприемства, а також підприємства з кількістю зайнятих менше 20 осіб, з переважанням частки приватної власності. За рахунок коштів кредиту може фінансуватись діяльність у сфері виробництва, послуг, а також торгівлі. Максимальна сума кредиту для цього типу підприємств становить 15 тис. ДМ під максимальну ставку 23% річних;

• малі підприємства з кількістю за­йнятих менше 250 осіб, з переважан­ням частки приватної власності. За рахунок коштів кредиту може фінансуватися діяльність у сфері виробництва і послуг. Максимальна відсоткова ставка — 18% річних; • середні підприємства (також з переважанням частки приватної власності) з кількістю зайнятих менше 500 осіб, які входять до складу спільних підприємств з німецьким партнером (мінімальна частка німецького партнера — 30%, максимальна — 70%). За рахунок цього кредиту можуть фінансуватися лише виробничі підприємства. Максимальна сума кредиту для цього типу підприємства становить 500 тис. DM, максимальна процентна ставка— 13% річних.

 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству | Реферат

РефератБанк © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.