Головна   Додати в закладки Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info | It's easy with us.
 Пошук: 

 

 
Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Міжнародні відносини
Розмір файла: 105 Kb
Кількість завантажень:
0
Кількість переглядів:
657
Описання роботи: Реферат на тему Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН
Дивитись
Завантажити


Офіційно визначене на державному рівні завдання економізації зовнішньополітичних відносин України передбачає необхідність здійснення комплексного підходу до всієї сукупності торговельно-економічних та інвестиційних відносин з іноземними партнерами. При цьому головний пріоритет зовнішньоекономічної політики нашої держави – повноцінна інтеграція у міжнародні фінансово-економічні структури, досягнення ефективного рівня участі у міжнародній кооперації та міжнародному поділі праці. Стратегічним завданням залишається входження на рівноправних засадах до Європейського Співтовариства.

Економічне підґрунтя для створення необхідних передумов щодо набуття Україною статусу члена ЄС вбачають в активному пошуку шляхів ефективної співпраці з європейськими партнерами, поступовій реалізації пропозицій щодо адаптації українського законодавства до європейських стандартів, поліпшенні інвестиційного клімату та вдосконаленні умов щодо підвищення зацікавленості іноземних інвесторів в ефективному розміщенні коштів в Україні.

З огляду на це Україна розраховує на спільні дії і підтримку своїх зусиль з боку країн Європейського Співтовариства. В такому аспекті у сфері зовнішньоекономічних відносин України українсько-німецьке співробітництво можна вважати пріоритетним. По-перше, Федеративна Республіка Німеччини (далі ФРН, Німеччина) – найпотужніша в економічному відношенні держава Європи. По-друге, вона посідає друге місце (після США) серед країн світу за обсягами зовнішньоторговельного обороту: у 2000 p. у світових обсягах експорту на США припадало 12,3%, ФРН – 8,7%, Японію – 7,5%, а в імпорті частка США становила 18,9%, Німеччини – 7,5%, Японії – 5,7%[1]. Ці ж тенденції збереглись і протягом 2001–2002 рр. По-третє, ФРН – один з найбільших торговельних партнерів України, вагомий також її внесок як іноземного інвестора.

Про потенціал Німеччини як зовнішньоекономічного партнера свідчить динаміка її зовнішньоторговельного обороту, що в 2000 p. становив 2 221,5 млрд. нім. марок, а в 2001 p. – 2 322,8 млрд. марок[2]. При цьому позитивне зовнішньоторговельне сальдо становило 115,7 млрд. марок (5,21% від обсягу зовнішньоторговельного обороту) в 2000 p. і 170,3 млрд. марок (7,33%) у 2001 p. Структуру експортно-імпортних операцій ФРН відповідно до частин світу та країн характеризують дані табл. 1.


Таблиця 1

Структура зовнішньоторговельного обороту
Федеративної Республіки Німеччини по країнах
та частинах світу[3], в %

Частини світу та країни

Експорт з ФРН

Імпорт у ФРН

2000 p.

2001 p.

2000 р.

2001 p.

Європа

73,3

72,6

69,6

71 9

у тому числі:

країни Європейського Співтовариства

56,5

55,2

50,9

52,1

Республіка Польща

2,4

2,4

2,2

2,5

Російська Федерація

1,1

1,6

2,7

2,6

Угорська Республіка

1,7

1,7

2,0

2,2

Україна

0,24

0,32

0,16

0,15

Чеська Республіка

2,1

2,3

2,7

2,6

Африка

1,7

1,9

2,3

2,1

Америка

13,6

14,0

11,3

10,7

у тому числі:

США

10,3

10,6

8,8

8,3

Азія

10,4

10,6

16,3

14,8

у тому числі:

КНР

1,6

1,9

3,4

3,6

Японія

2,2

2,1

5,0

4,1

Австралія та Океанія

0,7

0,7

0,3

0,4

ВСЬОГО

100,0

100,0

100,0

100,0

Як видно з наведених у табл. 1 даних, Україна на цьому етапі посідає доволі скромне місце в зовнішньоторговельному обороті Німеччини. За даними Федеральної служби статистики ФРН, серед 160 країн світу – торгових партнерів Німеччини, Україна займає в обсягах німецького експорту 45 місце, а в обсягах німецького імпорту – 51 місце.

У той же час частка ФРН у зовнішньоторговельному обороті України значно вища. Так, за даними Державної митної служби України, частка Німеччини в загальних обсягах українського експорту становила у 1999 p. 4,9%, у 2000 p. – 5,1%, у 2001 p. – 4,3%, за січень–лютий 2002 p. – 4,5%, а в загальних обсягах українського імпорту на ФРН припадало у 1999 p. 7,9%, у 2000 p. – 7,4%, у 2001 p. – 8,9%, за січень–лютий 2002 p. – 9,0%. Протягом останніх років Німеччина стабільно посідає друге місце (після Російської Федерації) як зовнішній торговий партнер України. Наведені вище цифри засвідчують, насамперед, про важливість розвитку торговельного співробітництва України з ФРН і про значні потенційні можливості нашої держави в цьому важливому напрямку розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Про стан торгових відносин України з Німеччиною протягом останніх років свідчать результати проведеного аналізу. Загальні показники зовнішньої торгівлі між державами подані в табл. 2.


Таблиця 2

Загальні показники зовнішньоторговельних операцій
України з Федеративною Республікою Німеччини
за 2000–2001 рр. (за даними німецької статистики)

з/п

Показники

Одиниці виміру

2000 p.

2001 p.

Відхилення 2001 p. щодо 2000 p. (+,–)

у сумі

у %

1.

Загальний обсяг зов-нішньоторговельного обороту

тис. дол. США

2106952

2565921

+458 969

+21,8

2.

Експорт

тис. дол. США

796516

755 798

–40718

–5,1

3.

Імпорт

тис. дол. США

1310436

1 810123

+499 687

+38,1

4.

Сальдо

тис. дол. США

–513920

–1054325

+540 405

+105,2

5.

Обсяг імпорту на 1 дол. США експорту

дол. США

1,645

2,395

+0,75

+45,6

6.

Процент покриття імпорту експортом

%

60,8

41,7

х

х

Як засвідчують наведені дані, торговельне сальдо між Україною і ФРН залишається від’ємним, причому протягом 2001 р. воно зросло більш ніж у два рази. Відбулось це за рахунок скорочення українського експорту до Німеччини на 40,7 млн. дол. США (–5,1%) щодо рівня 2000 p. і одночасного збільшення на 499,7 млн. дол. (+38,1%) німецького імпорту в Україну. При цьому обсяг німецького імпорту в Україну на 1 дол. українського експорту до ФРН збільшився з 1,645 у 2000 р. до 2,395 у 2001 р., відповідно процент покриття німецького імпорту українським експортом знизився з 60,8% до 41,7%.

Для конкретизації позицій і виявлення факторів, що впливають на такий стан, розглянемо, насамперед, обсяги та структуру українського експорту до Німеччини за видами товарних груп і товарних позицій, відображених у табл. 3.

До позитивних змін у 2001 p., як підтверджують вищенаведені цифри, належить зростання обсягів експорту з України до ФРН харчових і кормових виробів рослинного походження на 52,2% (+11,6 млн. дол.), виробів для промислового використання на 24,0% (+15,5 млн. дол.), готових виробів для кінцевого споживання на 8,7% (+26,7 млн. дол.)[4]. Особливо слід наголосити на позитивній тенденції в загальних обсягах готових виробів (7 + 8 товарні групи): їх частка зросла за 2001 p. з 46,6% до 54,7%, а сума експортованих готових виробів з України до Німеччини збільшилась на 42,2 млн. дол. (+11,4%).

Разом з тим, сумарно обсяги приросту перекриває величина зменшення експорту продукції у групі напівфабрикатів на 40,2%, або на 149,8 млн. дол. Структурні зміни в основних товарних позиціях, що мали визначальний вплив на такий результат, подані у табл. 4.

Як позитивний результат, слід зазначити збільшення поставок продукції легкої промисловості, зміну її частки в загальних обсягах експорту з 38,47% до 44,08%, приріст вартісного показника на 26 млн. дол. (+8,7%). У той же час негативно на загальні обсяги українського експорту до Німеччини у 2001 р. вплинуло значне зменшення у товарній групі «Напівфабрикати», зокрема у таких позиціях, як металобрухт, алюміній і його сплави, мідь та її сплави.

Звідси перший висновок щодо структури і загальних обсягів експорту: зазначені товарні ресурси як стаття експорту вже вичерпали себе і надалі необхідно орієнтуватись на суттєве збільшення експорту готових виробів.

Таблиця 3

Загальні показники динаміки обсягів експорту продукції
з України до Федеративної Республіки Німеччини у 2001 p.
(за даними німецької статистики)

Код товар-ної

групи

Назва товарної групи, товару, продукції

2000 р.

2001 p.

Відхилення: 2001 p.

щодо 2000 p.

(+,– )

у тис. дол. США

питома вага, в %

у тис. дол. США

питома вага, в %

у тис. дол. США

у %

1.

Живі тварини

112

0,01

317

0,04

+205

+183,0

2.

Харчові вироби тваринного походження

5131

0,64

4494

0,59

– 637

–12,4

3.

Харчові та кормові вироби рослинного походження

22319

2,80

33975

4,50

+11656

+52,2

4.

Харчосмакові вироби

6920

0,87

4524

0,60

–2396

–34,6

1–4

Сума продовольчих товарів

34482

4,43

43310

0,57

+8828

+25,6

5.

Сировинні товари

6364

0,80

69593

9,20

+63229

+993,5

6.

Напівфабрикати

373011

46,83

223235

29,54

–149776

– 40,2

7.

 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН | Реферат

It's easy with us © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.
agroxy.com/prodat/grechiha-132/rovenskaya-obl

Был найден мной классный веб сайт , он рассказывает про скачать вектор скачать вектор