Головна   Додати в закладки Облік дебіторської заборгованості | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info | It's easy with us.
 Пошук: 

 

 
Облік дебіторської заборгованості - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Фінанси
Розмір файла: 256 Kb
Кількість завантажень:
125
Кількість переглядів:
1709
Описання роботи: Реферат на тему Облік дебіторської заборгованості
Дивитись
Завантажити


чення набуває аудит дотримання законодавчих норм щодо здійснен­ня розрахункових операцій, зокрема розрахунків із підзвітними особами.

Аудит розрахунків із підзвітними особами здійснюють суцільним порядком. Ревізор керується Постановою КМУ "Про норми відшко­дування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23.04.99 № 663 та Постановою КМУ від 06.09.2000 № 1398 про вне­сення змін до вищевказаної Постанови КМУ.

Основними завданнями аудиту розрахунків із підзвітними особа­ми є: перевірка дотримання правил видання авансів; контроль за своє­часністю здавання авансових звітів; перевірка правильності викори­стання підзвітних сум і оформлення документів, доданих до авансо­вих звітів, а також своєчасності повернення невитрачених сум. Крім того, завданням аудиту є: виявлення незаконних і недоцільних з господарського погляду витрат.

Джерелами аудиту є: накази і розпорядження по підприємству, авансові звіти з прикладеними до них виправдувальними документа­ми про використання підзвітних сум, звіти касира з прикладеними прибутковими і видатковими касовими документами, Головна книга, баланс підприємства, дані аналітичного і синтетичного обліку з ра­хунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами". Сальдо цього рахунка може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відобра­жаються розгорнено: дебетове сальдо — у складі оборотних активів, кредитове сальдо — у складі зобов"язань балансу підприємства. Ауди­тор перевіряє, чи підзвітна особа протягом трьох днів після повер­нення з відрядження або після виконання доручення подала авансо­вий звіт про використання підзвітних сум; чи до авансового звіту додані: посвідчення на відрядження, оформлене в установленому порядку (з відмітками про вибуття і прибуття), залізничний та інші квитки, копії товарних чеків, приймальні акти або розписки осіб, що прийняли від підзвітної особи придбані цінності тощо Авансовий звіт бухгалтерія перевіряє як з погляду правильності його оформлення й арифметичних підрахунків, так і за суттю, тобто правильність і законність витрати кожної суми, зазначеної у звіті. Про перевірку робиться запис на бланку авансового звіту, після чого останній затверджує керівник підприємства. Залишок невикорис­таних сум підзвітна особа повертає до каси підприємства.

На дебеті рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами" групу­ють суми, що видаються у підзвіт, і відображають заборгованість осіб:

Дт рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами" Кт рахунка 30 "Каса".

На кредиті рахунка 372 обліковують суми виконаних витрат (на основі авансових звітів (див. дод. Х) і прикладених до них виправдувальний до­кументів, чеків (див.дод. У). Наприклад, використані гроші на купівлю конвертів та марок буде записано у:

Дт рахунка 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" – 26,20 грн.

Кт рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами" – 26,20 грн.

На повернений залишок невикористаних сум підзвітною особою:

• д-т рахунка 30 "Каса";

• к-т рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами".

За даними Звіту про використання коштів наданих на відрядження або під звіт та чеків аудитором було складено робочий документ 3.

Робочий документ 3

Аудиторська фірма Больбот Тетяна Іванівна

Підприємство Жовтоводське ВЖРЕО

Період перевірки 05.02.2007 – 16.02.2007 р.

Терміни перевірки 2 тижні (10 днів)

Перевірка розрахунків із підзвітними особами

Дебітор

Сума зазначена в Звіті про використання коштів наданих на відрядження або під звіт

Сума зазначена в чеках

Відхилення за даними аудиторської перевірки

Попович Л.І.

26,20

26,20

-

Авансовий звіт аудитор перевірив як з погляду правильності його оформлення й арифметичних підрахунків, так і за суттю, тобто правильність і законність витрати кожної суми, зазначеної у звіті є підтверджена чеками в повному обсязі.

Бухгалтерські проведення є правильними.

Аудитором було встановити, чи визначено коло осіб, що мають пра­во одержувати підзвітні суми. Далі аудитор вимагає здавання у бух­галтерію авансових звітів. До осіб, які не звітували за одержані гроші у підзвіт, застосовують заходи щодо погашення заборгованості з на­рахованої заробітної плати або через суд чи прокуратуру. Крім того, аудитор з"ясовано, що не було випадків видачі авансів за наявності за­боргованості за попередньо одержані суми або видачі грошей особам, які не числяться у штаті. Також перевірено, чи не видавався аванс у розмірі, що значно перевищує потребу.

З виторгу видавати аванс у підзвіт не дозволяється. Аудитором було звірено аналітичний і синтетичний облік з рахунка 372 "Розрахунки з під­звітними особами", потім розпочинає суцільну перевірку документів.

Термін відрядження визначається керівником, але має становити не більше ЗО календарних днів в Україні, 60 днів — за кордон.

Крім того, за наявності підтверджувальних документів відшкодо­вуються

витрати на проїзд туди і звідти (у тому числі багаж); на по­бутові послуги (прання, чистка, ремонт одягу, білизни, взуття).

Працівникам, що перебувають у відрядженні понад встановлені норми компенсації витрат при відрядженнях відшкодовуються та­кож витрати на оплату ПДВ за придбані проїзні документи, користу­вання у поїздах постільною білизною та найм житлового приміщення.

За період тимчасової непрацездатності особі, що була у відрядженні, виплачується допомога за лікарняними листками, дні яких не вклю­чаються до строку відрядження.

Керівникам підприємств надано право у випадках, коли розмір витрат на службові відрядження відомий заздалегідь, проводити оплату вказаних витрат за згодою осіб, що їдуть у відрядження, без подання виправдувальних документів. Розрахунок виданої суми, під­писаний керівником підприємства, зберігається у бухгалтерії під­приємства. Посвідчення на відрядження подається у бухгалтерію без звіту.

Деколи допускають складання безтоварних документів відносно заготівельних операцій і фальсифікованих документів, які оформля­ють оплату різних робіт позаштатним працівникам (роботи фактично не виконувалися або виконувалися у незначному обсязі). У даному випадку слід перевірити наявність акта приймання-здавання вико­наних робіт і порівняти його дані з фактичним обсягом виконаних робіт у натурі.

Аудитори зіставляють копії квитанцій відносно номерів, дат, ціни і суми. Якщо є сумнівні документи, виїжджають на місце або надсилають письмовий запит.

3.2.4. Аудиторський звіт

За результатами проведеного аудиту аудиторська організація зобов’язана надати адресату письмову інформацію (звіт) аудитора. В аудиторському звіті наводять результати перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності, стану внутрішнього контролю, спосіб перевірки (суцільний, вибірковий), факти порушень законодавчих, інших нормативно-правових актів та встановлених правил ведення бухгалтерського фінансового обліку і складання фінансової звітності. [43]

З урахуванням вимог законодавства кожна аудиторська організація має розробляти вимоги щодо форми підготовки письмової інформації аудитора. У письмовій інформації аудитора повинні бути обґрунтування кількісних розрахунків і оцінок посилань на документи законодавства.

У письмовій інформації аудитора в обов’язковому порядку має бути сказано, які із зауважень є суттєвими, які ні, чи впливають або не впливають, зауваження та недоліки на висновки зроблені аудитором. Аудиторський звіт наведено в додатку 47.

3.3. Аналіз дебіторської заборгованості

3.3.1. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості

За наявності конкуренції як невід"ємного елементу ринкової економіки та труднощів у реалізації і збуті продукції підприємства продають її, використовуючи послідовну форму оплати. При цьому у них з"являється дебіторська заборгованість, яка є важливою складовою обігового капіталу. Аналізуючи поточні активи, особливу увагу необхідно звернути на вивчення динаміки, складу, структури, причин, строків існування і давності створення дебіторської заборгованості.

Слід наголосити, що стан розрахункової дисципліни характеризується наявністю дебіторської заборгованості і має суттєвий вплив на стійкість фінансового стану підприємства.

Недотримання договірної і розрахункової дисципліни, несвоєчасне пред"явлення претензій по боргах, які виникають, призводять до значного росту невиправданої дебіторської заборгованості, отже, до нестабільності фінансового стану підприємства.

Необхідно розрізняти нормальну і прострочену заборгованість. Наявність простроченої заборгованості призводить до створення фінансових труднощів, нестачі фінансових ресурсів, необхідних для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати, відсутності грошових коштів та інше.

На фінансовий стан підприємства негативно впливає збільшення дебіторської заборгованості, тому підприємство має бути зацікавлене в скороченні термінів

погашення платежів.

Аналіз дебіторської заборгованості проводиться з метою виявлення розмірів і динаміки невиправданої заборгованості, причин її виникнення або росту.

Аналіз складу дебіторської заборгованості починають із загальної оцінки динаміки її розміру у загалом і в розрізі статей. На цьому етапі встановлюють чи немає в складі дебіторської заборгованості сум, нереальних для стягнення, чи таких, за якими минув термін позову. Якщо такі є, то слід терміново вжити заходи щодо їх усунення.

Зовнішній аналіз стану розрахунків з дебіторами базується на даних форми №1 «Баланс» (див. Додаток 1,2,3,4,5).

Для внутрішнього аналізу використовуються дані аналітичного обліку рахунків, призначених для узагальнення інформації про розрахунки з дебіторами.

З митою аналізу складу і структури дебіторської заборгованості на ЖВЖРЕО за період 2002-2006 рр. складено табл. 3.1. і 3.2.

Таблиця 3.1.

Склад і структура дебіторської заборгованості ЖВЖРЕО за 2002-2006рр.

Розрахунки з дебіторами

Код рядка

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

Тис. грн.

ПВ, %

Тис. грн.

ПВ, %

Тис. грн.

ПВ, %

Тис. грн.

ПВ, %

Тис. грн.

ПВ, %

1.

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

-

-

-

-

-

-

187,9

5,0

2.

Векселі одержані

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

160

2488,9

56,0

3208,0

88,7

3380,0

89,1

3648,7

90,0

3181,1

84,8

4.

4.1

Дебіторська заборгованість за розрахунками

- з бюджетом

170

-

-

407,5

11,3

413,0

10,9

405,0

10,0

381,5

10,2

4.2

- за виданими авансами

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3

- з нарахованих доходів

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4

- із внутрішніх розрахунків

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1957,7

44,0

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Разом

4446,6

100

3615,5

100

3793,0

100

4053,7

100

3750,5

100

Таблиця 3.2

Аналіз відхилень в складі та структурі дебіторської заборгованості ЖВЖРЕО за 2002-2006 рр.

Розрахунки з дебіторами

Абсолютні відхилення, тис. грн.

Відхилення за питомою вагою, %

2003-2002

2004-2003

2005-2004

2006-2005

2006-2002

2003-2002

2004-2003

2005-2004

2006-2005

2006-2002

1.

Довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

-

187,9

187,9

-

-

-

5,0

5,0

2.

Векселі одержані

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

719,1

172

268,7

-467,6

692,2

32,7

0,4

0,9

-5,2

28,8

4.

4.1

Дебіторська заборгованість за розрахунками

- з бюджетом

407,5

5,5

-8

-23,5

26

11,3

-0,4

-0,9

0,2

-1,1

4.2

- за виданими авансами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3

- з нарахованих доходів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4

- із внутрішніх розрахунків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Інша поточна дебіторська заборгованість

-1957,7

-

-

-

-1957,7

-44,0

-44,0

Разом

-831,1

177,5

260,7

-303,2

-1051,6

Аналізуючи дані табл. 3.1 і 3.2, необхідно зазначити, що загалом сума дебіторської заборгованості зменшилася на 1051,6 тис. грн. або на 24%, зокрема за рахунок зменшення іншої дебіторської заборгованості на 1957,7 тис. грн За аналізуємий період також відбулося зменшення суми дебіторської заборгованості з бюджетом і дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Аналіз структури дебіторської заборгованості показав, що найпитоміша вага в загальній дебіторській заборгованості належить такій статті балансу як «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги». За період 2002-2006 рр. по даній статті балансу були значні змін, які призвели до зменшення питомості цієї статті в структурі дебіторської заборгованості. В 2002 році частка дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги в загальній сумі дебіторської заборгованості ЖВЖРЕО становила 56%, в 2003 році – 88,7%, в 2004 році – 89,1%, в 2005 році - 90%, в 2006 році – 84,8%. Насторожує той факт, що за період 2002-2006 рр. питома вага заборгованості за товари, роботи, послуги зросла на 28,8%.

Друге місце в структурі дебіторської заборгованості заводу належить дебіторській заборгованості за розрахунками з бюджетом. Має тенденцію щодо зменшення. В структурі дебіторської заборгованості коливається від 11,3 в 2003р. до 10 в 2005р В балансі ЖВЖРЕО суми дебіторської заборгованості з бюджетом були такими: в 2003р – 407,5 тис. грн., в 2004р.- 413,0 тис. грн., 2005р. – 405,0 тис. грн., в2006р. - 381 тис. грн. позитивним є той факт, що в 2005р. зменшилась на 23,5тис. грн

Після дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом йде інша поточна дебіторської заборгованості, яка в 2002 році складала 1957,7 тис. грн. або 44%. З 2003 року ЖВЖРЕО не мало на балансі сум за даною статтею, і в структурі заборгованостей її вже не було.

В 2006 році на балансі ЖВЖРЕО з’явилася довгострокова дебіторська заборгованість в сумі 187,9 тис. грн. і склала 5% в загальній структурі дебіторської заборгованості.

Більш наочно склад і структуру дебіторської заборгованості ЖВЖРЕО за період 2002-2006 можна побачити в Додатку 48, 49

Загалом, за період 2001-2005 рр. сума дебіторської заборгованості зменшилася, і досить значно. Це зменшення позитивно характеризує стан розрахункової дисципліни на ЖВЖРЕО. Скорочення суми дебіторської заборгованості не завжди оцінюється позитивно, адже ж воно може бути викликане і скороченням відвантаження продукції; і неплатоспроможністю покупців. На підприємстві ж, скорочення суми дебіторської заборгованості у складі поточних активів є позитивною тенденцією, так як викликане налагодженням кредитної політики стосовно покупців. Найбільш позитивним є те, що зменшилася сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: Зменшення дебіторської заборгованості в активах підприємства показує, що покупці вчасно розраховуються за отриману продукцію і тим самим, між датою відвантаження та датою отримання за неї коштів невеликий відрив.

Все це доводить, що на підприємстві застосовується обґрунтована кредитна політика щодо дебіторів.

Стан дебіторської заборгованостібільш повно характеризують наступні два показника.

1. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів, яка визначається за формулою:

Да = (Д3:Па)*100% , де (3.3)

Да - частка дебіторської заборгованості в поточних активах,

Д3 - дебіторська заборгованість;

Па - поточні активи (2 + 3 розділ активу балансу).

2. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації, яке розраховується за формулою:

Да = СДЗ:В , де (3.4)

СДЗ - середня величина дебіторської заборгованості;

В – виручка від реалізації.

Середню величину дебіторської заборгованості розраховуємо за формулою середньої арифметичної, а саме:

, де (3.5)

СДЗ2002 рік = (4674,6 + 4446,6) / 2 = 4560,6 тис. грн.

СДЗ2003 рік = (5750,7 + 3615,5) / 2 = 4683,1 тис. грн.

СДЗ2004 рік = (3615,5 + 3793) / 2 = 3704,25 тис. грн.

СДЗ2005 рік = (3571 + 4335,3) / 2 = 3953,15 тис. грн.

СДЗ2006 рік = (4335,3 + 3562,6) / 2 = 3948,95 тис. грн.

Рис.3.1 Динаміка середньої дебіторської заборгованості на підприємстві

за 2002-2005рр.

За формулами 3.3, 3.4 розрахуємо зазначені вище показники і отримані дані оформимо у вигляді табл. 3.3. Дані для прорахунку показників беремо з Форми №1 «Баланс» (див. дод. 1,2,3,4,5) та Звіт про фінансові результати» за відповідні роки (див. дод. 6,7,8,9,10).

Таблиця 3.3

Характеристика стану дебіторської заборгованості ЖВЖРЕО

за 2002-2006 рр.

№ пп

Показник

Од. виміру

Роки

Відхилення, +/-

2002

2003

2004

2005

2006

2003-2002

2004-2003

2005-2006

2006-2005

2006-2002

1.

Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів

%

94,9

87,8

89,5

96

75,5

-7,1

1,7

6,5

-20,5

-19,4

2.

Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації

%

16,9

10,8

78,7

60,6

54,6

-6,1

67,9

-18,1

-6

39,7

Отже, часка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів підприємства за період 2002-2006 рр. скоротилася на 19,4%. В 2002 році частка дебіторської заборгованості в поточних активах складала 94,9%, в 2003 році – 87,8%, в 2004 році – 89,5%, в 2005 році – 96%, а в 2006 році 75,5%. Поступове скорочення частки дебіторської заборгованості в загальній сумі поточних активів позитивно характеризує стан дебіторської заборгованості на підприємстві. Можна сказати, що значна частка сум з дебіторської заборгованості перетворилася на наявні грошові кошти. Грошові кошти, в свою чергу, є найбільш ліквідними активами підприємства. Таким чином, скорочення частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів ЖВЖРЕО підвищує його ліквідність та платоспроможність.

Також можна зазначити, що при скороченні частки дебіторської заборгованості в поточних активах підприємства відбулося «розморожування» оборотних засобів, що призвело до прискорення оборотності капіталу. Разом з цим підвищилась ліквідність поточних активів, а отже, відбулося покращення фінансового стану підприємства. Крім того, з’явилися фінансові ресурси для придбання виробничих запасів, виплати зарплати, оновлення основних фондів тощо.

Як відомо, дохід в обліку відображається за однією з двох дат: або за датою відвантаження продукції, або за датою отримання коштів. В виручці від реалізації продукції закладена сума дебіторської заборгованості, тобто сума, яка насправді ще не була отримана. Не зовсім вірно вважати доходом від реалізації продукції ще не отримані грошові кошти. Чим менша частка дебіторської заборгованості в виручці від реалізації, тим краще. Якщо аналізувати значення цього показника на підприємстві за період 2002-2006 рр., то частка дебіторської заборгованості в доході підвищилася з 39,7%. Це є негативним, так як виручка не включає в себе більше наявних, вже реально отриманих коштів. Цей факт, роз’яснюється тим що, зменшення величини середньої дебіторської заборгованості в виручці від реалізації на підприємстві пов"язане з підняттям суми виручки. Адже ж, сума виручки від реалізації продукції за період 2002-2006 рр. зросла.

Динаміка показників, характеризуючих стан дебіторської заборгованості на ЖВЖРЕО за аналізуємий період наведена в Додатку 50 .

3.3.2. Аналіз обіговості дебіторської заборгованості

Узагальнюючим показником дебіторської заборгова­ності є її оберненість.

На першому етапі необхідно розрахувати фактичну та очікувану обіговості дебіторської заборгованості на базі умов договорів.

На другому етапі розраховується її оберненість, яка висту­пає показником ліквідності та якості дебіторської заборгова­ності. Вона розраховується як відношення відвантаженої про­дукції за реалізаційними цінами до середньої дебіторської за­боргованості за період, що аналізується:

, де (3.6)

- коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості в разах;

ОВП - обсяг відвантаженої продукції за реалізаційними цінами;

СДЗ - середня дебіторська заборгованість за аналізуємий період, що аналізується.

За даними форма №1 Баланс (див. дод. 1,2,3,4,5) підприємства та форми №2 Звіт про фінансові результати (див. дод. 6,7,8,9,10) розрахуємо оберненість дебіторської заборгованості за 2002-2006 рр., яка представлена в табл 3.4

Таблиця 3.4

Аналіз обіговості дебіторської заборгованості за 2002-2006 роки, в разах

Дані дебіторської заборгованості за роки

На початок року

На кінець року

СДЗ

ОВП

2002

4674,6

4446,6

4560,6

2697,5

0,6

2003

5750,7

3615,5

4683,1

4331,2

1

2004

3615,5

3793

3704,25

4705,3

1,3

2005

3571

4335,3

3953,15

6519,6

1,6

2006

4335,3

3562,6

3948,95

7219,5

1,8

Розрахований коефіцієнт засвідчує, скільки разів дебіторсь­ка заборгованість знаходиться в обігу за період, що аналізуєть­ся, на підприємстві.

Оборотність дебіторської заборгованості необхідно розраху­вати також у днях. Розрахунки можна вести двома способами:

Першим - як відношення кількості днів у періоді до коефі­цієнта обіговості:

, де (3.7)

— оборотність дебіторської заборгованості;

Д п — дні періоду, що аналізується;

— коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості в днях.

Підставимо певні зазначення і отримаємо розрахунки представимо в вигляді табл. 3.5

Таблиця 3.5

Роки

Д п

2002

360

0,6

600

2003

360

1

360

2004

360

1,3

277

2005

360

1,6

225

2006

360

1,8

200

Таким чином визначається, скільки підприємству необхідно в середньому днів для отримання оплати за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги, в нашому випадку кількість днів з кожним роком зменшується.

Другим способом — як відношення добутку суми середніх залишків заборгованості на кінець і початок періоду та трива­лості її в періоді, що аналізується на дні періоду до обсягу відван­таженої продукції за цінами реалізації:

, де (3.8)

— оберненість дебіторської заборгованості;

Д п — дні періоду; що аналізується;

— сума дебіторської заборгованості за період, що аналі­зується;

ОВП — обсяг відвантаженої продукції за цінами реалізації.

Для узагальнення отриманих показників оборотності дебіторської заборгованості та аналізу їх динаміки складемо наступну табл. 3.6

Таблиця 3.6

Динаміка показників оборотності дебіторської заборгованості на ЖВЖРЕО за 2002-2006рр

Показник

Значення

Динаміка показників, +/-

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

Середня дебіторська заборгованість,

тис грн

4560,6

4683,1

3704,25

3953,15

3948,95

+122,5

-978,85

+248,9

-4,2

-611,65

Коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості,

обороту

0,6

1

1,3

1,6

1,8

+0,4

+0,3

+0,3

+0,2

+1,2

Період одного обороту, дня

600

360

277

225

200

-240

-83

-52

-25

-400

Аналізуючи дані табл.3.6 можна зробити висновок про те, що показники оборотності дебіторської заборгованості на підприємстві за період 2002-2006рр. покращився.

По-перше, показник середньої дебіторської заборгованості постійно змінювався, взагалі зменшився на 611,65тис. грн.

По-друге, коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості в 2006 році дорівнював 1,8 обороту, що на 1,2 обороту більше ніж в 2002 році. Іншими словами, на підприємстві підвищення швидкості сплати заборгованості, тим менший ризик її непогашення.

По-третє, період одного обороту дебіторської заборгованості з 600 днів зменшився до 200 днів в 2006 році, а саме скоротився на 400 днів. Це передовсім пов’язано з налагодженням розрахункової дисципліни на заводі.

3.3.3. Аналіз фінансової стійкості Жовтоводському виробничому житлово-ремонтному-експлуатаційному об’єднанні на кінець 2006 року

Від оптимального співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємства. Вибір правильної фінансової політики допомагає підприємству підвищувати ефективність своєї діяльності. Саме тому, доцільним буде проведення аналізу фінансової стійкості Жовтоводського ВЖРЕО.

Основне завдання аналізу буде полягати у визначенні спроможності ЖВЖРЕО протистояти негативній дії різних факторів, що впливають на його фінансовий стан. При вирішенні цього завдання дамо відповіді на наступні запитання:

1)наскільки ЖВЖРЕО незалежне від зовнішніх джерел фінансування;

2)як змінився рівень цієї незалежності за аналізуємий період;

3)чи відповідає співвідношення активів та джерел утворення майна заводу завданням його діяльності.

Результатом аналізу фінансової стійкості підприємства буде висновок щодо його можності здійснювати господарську діяльність, отримувати прибуток в умовах економічної самостійності, а також вірогідність збереження такого стану заводу.

Саме цяінформація і необхідно контрагентам підприємства, зокрема банкам, для визначення фінансових можливостей в майбутньому.

Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства проводиться шляхом розрахунку наступних відносних показників (табл.3.7).

Таблиця 3.7

Показники оцінка фінансової стійкості ЖВЖРЕО за 2006 рік

п/п

Назва показника

Розрахунок

Нормативне значення

2006 рік

Відхилення, +/-

початок року

кінець

року

1

Коефіцієнт автономності

Р380/ Р640

>1

0,99

0,99

*

2

Коефіцієнт залежності

Р640/Р380

<2.0

1,01

1,01

*

3

Коефіцієнт маневреності капіталу

(Р260-Р620)/Р380

>0.5

0,02

0,02

*

4

Коефіцієнт фінансової

стійкості

Р380/Р48О+Р620

>1

163

142

-21

5

Коефіцієнт фінансування

Р480+Р620/ Р380

*

0,01

0,01

*

6

Коефіцієнт стійкості

фінансування

(Р38О+Р430+Р480) /Р280

0.8-0.9

0,99

0,99

*

7

Коефіцієнт концентрації

залученого капіталу

Р480+Р620/ Р640

<0.5

0,006

0,007

0,001

8

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Р480/ Р480+Р620

*

-

-

-

9

Коефіцієнт забезпечення

власними оборотними соплами

(Р380-Р080)/ Р260

>0.1

0,71

96,5

95,89

10

Коефіцієнт довгострокових зобов"язань

Р480/ (Р480+Р620)

<0.2

-

-

-

11

Коефіцієнт поточних

зобов"язань

Р620/(Р480+Р620)

>0.5

1,00

1,00

*

12

Коефіцієнт

страхування бізнесу

Р340/Р28О

>0.2

-

-

-

13

Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом

(Р 250-Р 620)/ сума р. 100-140

>0.2

15,94

12,16

-3,78

* розрахунки виконуються за даними Ф.1 «Баланс»

За даними табл. 3. можна зробити висновок, що в цілому відбулися позитивні зміни у складі показників, за якими характеризується фінансова стійкість. Значення коефіцієнту автономії хоч і максимально наближене до нормативного, що свідчить зменшення фінансової залежності. Але все одно, ЖВЖРЕО має значну залежність зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу взагалі не змінився за рахунок збільшення власного капіталу.

Коефіцієнт фінансової стійкості на кінець 2006 року мав значення 142, тобто зменшився на 21.

Зменшення коефіцієнту співвідношення залученого та власного капіталу свідчить про зменшення залежності заводу від зовнішніх джерел фінансування. Як на початок 2006 року на 1 грн. власного капіталу припадало 0,01 грн. залучених засобів, а на кінець – 0,01. Це свідчить про те що, підприємство майже повністю користується власним капіталом.

Значення коефіцієнту забезпечення власними оборотними засобами є позитивним на кінець періоду. На кінець року цей коефіцієнт зріс на 95,84 за рахунок збільшення суми необоротних активів на 842,3 тис. грн. та збільшення суми власного капіталу.

У структурі пасиву підприємства як на початок, так і на кінець періоду, відсутні довгострокові зобов"язання, тому коефіцієнт поточних зобов"язань дорівнює одиниці.

Негативний характер носить той факт, що підприємство не має резервного капіталу і майно підприємства не покривається відповідними резервами.

Загалом, отримані дані свідчать про нестійкий фінансовий стан підприємства ,хоча на кінець 2006 року і .....

Страницы: 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 |
 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Облік дебіторської заборгованості | Реферат

It's easy with us © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.