Головна   Додати в закладки Облік дебіторської заборгованості | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info | It's easy with us.
 Пошук: 

 

 
Облік дебіторської заборгованості - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Фінанси
Розмір файла: 256 Kb
Кількість завантажень:
125
Кількість переглядів:
1709
Описання роботи: Реферат на тему Облік дебіторської заборгованості
Дивитись
Завантажити


відбулося незначне покращення фінансового стану. Динаміка показників, наведених у табл. 3. про це і свідчить.

Для того, щоб визначити тип фінансової стійкості підприємства:

§ розрахуємо наявність власних оборотних коштів за формулою:

Нв = Ф1 Р380 + Ф1 Р430+ Ф1 Р630 – Ф1Р080, де (3.9)

Нв - наявність власних оборотних засобів.

Нв на початок року = 238017,1 – 234504,2 = 3512,9;

Нв на кінець року = 229310,8 – 226207,6 = 3103,2.

§ розраховуємо наявність довгострокових джерел формування запасів за формулою:

Нд = Нв + Ф1 Р480 = Ф1 Р380 + Ф1 Р430+ Ф1 Р630 +Ф1 Р480 – Ф1Р080, де (3. 10)

Нд - наявність довгострокових джерел фінансування.

Нд на кінець року = 3512,9;

Нд на кінець року = 3103,2.

§ визначимо показник загальної величини джерел формування за формулою:

Нз = Нд + Ф1 Р620 = Ф1 Р380 + Ф1 Р430+ Ф1 Р630 +Ф1 Р480 + Ф1 Р620 – Ф1Р080, де (3. 11)

Нз – загальна величина джерел формування.

Нз на початок року = 3512,9 + 1454,0 = 4966,9;

Нз на кінець року = 3103,2 + 1614,7 = 4717,9.

Умови за якими можна визначити тип фінансової стійкості підприємства наведено в табл 3.8

Таблиця 3.8

Методика визначення типу фінансової стійкості підприємства

Система умов  

Фінансова стійкість

Абсолютна фінансова стійкість стану

Нормальна стійкість фінансового стану

Нестійкий фінансовий стан

Кризовий фінансовий стан

+ Нв

- Нв

- Нв

- Нв

Нв = Зв

+ Нд

- Нд

- Нд

-

Нд = Зв

+ Нз

- Нз

-

Нз = Зв

-

Таким чином з проведених вище розрахунків можна зробити висновок що, ЖВЖРЕО на кінець 2006 року мас абсолютно фінансово стійкий стан. Це є досить позитивним для підприємства.

3.4. Аудиторський висновок за підсумками процедур аудиту та аналізу

Складання аудиторського висновку є останнім етапом проведення аудиту на підприємстві. Його написання регламентується МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення».[33]

Аудиторський висновок складається на основі наступних джерел інформації:[49]

- кінцевий варіант звітності;

- підсумки аудиту;

- аудиторські свідчення;

- протокол зустрічей з клієнтом;

- протокол обговорення результатів аудиту та ін.

На етапі формування аудиторського висновку аудитор проводить групування виявлених помилок, формування робочого листка можливих виправлень та аналіз суттєвості невиправлених помилок. Аудитор також на цьому етапі здійснює перевірку узгодженості показників після виправлень та оцінку можливості підприємства продовжувати свою діяльність.

На основі всіх даних, зібраних під час аудиторської перевірки та власних висновків аудитор складає Аудиторський висновок (Додаток 51 «Аудиторський висновок»).

На основі проведеного аудиту дебіторської заборгованості на Жовтоводському ВЖРЕО та складеного на основі нього аудиторського висновку, слід зазначити, що на досліджуємому підприємстві не виявлено порушень у веденні обліку дебіторської заборгованості. Всі первинні документи оформлені належним чином і відображуються в оборотно-сальдових відомостях, на основі яких формуються форми звітності.

Бухгалтерські проведення, які формує ЕОМ відповідають вимогам П(с)БУ 10 та Інструкції 291.

Єдиною рекомендацією аудитора після проведення перевірки, є рекомендація ведення Головної книги та Журналу, в якому б зазначався облік дебіторської заборгованості.

3.5. Економіко-математична модель обґрунтування її практичної цінності

Як відомо, витрати мають властивість поводитися по-різному. Під поведінкою витрат розуміють характер реагування витрат на зміни в діяльності підприємства.

Зміни у складі та величині витрат відбуваються під впливом певних подій та операцій, що мають місце в процесі господарської діяльності. Тому діяльність, яка впливає на витрати, називають фактором витрат.

Розуміти зв’язок між витратами та певними факторами дуже важливо, оскільки це дозволяє передбачити майбутні релевантні витрати, що необхідно для прийняття управлінських рішень.

Вивчення поведінки витрат дозволяє зробити оцінку витрат і побудувати їх функцію.

Оцінка витрат – це процес обчислення поведінки витрат, тобто встановлення кількісного взаємозв’язку між витратами та різними чинниками на підставі дослідження минулої діяльності.

Функція витрат – це математичний опис взаємозв’язку витрат та їх фактора. У спрощеному вигляді функція витрат може бути описана так:

Y = a + b*x, де (3.12)

Y – загальні витрати;

а – загальні постійні витрати;

b – змінні витрати на одиницю діяльності;

х – значення фактора (чинника) витрат.

Як правило, витрати залежать від декількох факторів, але для побудови функції витрат, здебільшого, обирають один чи два найвпливовіші фактори.

Для побудови функції платоспроможності ЖВЖРЕО застосуємо регресійний аналіз, який представляє собою статистичну модель, що використовується для визначення середнього значення залежної величини під впливом зміни однієї або декількох незалежних змінних величин. При застосуванні регресійного аналізу для визначення функції платоспроможності загальна сума платоспроможності розглядається як змінна величина, котра залежить від деякого фактора, що виступає як незалежна величина. У даному випадку такою незалежною величиною буде операційні витрати за кожний місяць на протязі 2006 р.

Для визначення функції платоспроможності необхідно розв’язати систему рівнянь:

∑y = na + b∑x,

∑xy = a∑x + b∑(x)^2,

де n – кількість спостережень;

х – незалежна змінна величина;

у – залежна змінна величина;

а – сукупні адміністративні витрати;

b – ставка змінних витрат (людино-години) на одиницю діяльності.

Для того, щоб розв’язати задану систему рівнянь потрібно послідовно виконати наступні завдання:1) розрахувати значення ∑x, ∑y, ∑x*y, ∑x^2;

2) підставити розраховані величини в рівняння;

3) вивести значення а, а потім значення b, або навпаки.

Отож з даної системи слідує, що:

а=; (3.13)

b=. (3.14)

Однак для того, щоб розрахувати а і b необхідно заповнити табл. 3.9

Таблиця 3.9

№ з/п

x

y

x^2

x*y

1

25724

60850

661724176

1565305400

2

25725

60245

661775625

1549802625

3

25793

61548

665278849

1587507564

4

26503

62587

702409009

1658743261

5

26504

63589

702462016

1685362856

6

26170

63121

684868900

1651876570

7

25765

64101

663835225

1651562265

8

25777

64526

664453729

1663286702

9

26211

65893

687016521

1727121423

10

30420

66789

925376400

2031721380

11

30857

69888

952154449

2156534016

12

30562

70863

934035844

2165715006

Разом

326011

774000

8905390743

21094539068

Підставивши розрахунки, проведені в таблиці в формули а і b, отримаємо їх значення.

Отже:

b = 27033,89;

а = 1,38.

Звідси, функція прийме такий вигляд: Y = 27033,89 + 1,38*X.

Для того, щоб зобразити дану функцію графічно, необхідно підставити значення х в рівняння функції, для цього заповнимо табл. 3.10

Таблиця 3.10

№ з/п

x

y

Y

1

25724

60850

62509,19

2

25725

60245

62510,57

3

25793

61548

62604,35

4

26503

62587

63583,49

5

26504

63589

63584,87

6

26170

63121

63124,26

7

25765

64101

62565,73

8

25777

64526

62582,28

9

26211

65893

63180,80

10

30420

66789

68985,32

11

30857

69888

69587,98

12

30562

70863

69181,15

Разом

326011

774000

774000

Отже, якщо по осі абсцис відкласти операційні витрати, а по осі ординат – платоспроможність, тоді графік функції прийме такий вигляд:

Рис. 3.2. Графічне зображення функції дебіторської заборгованості.

Для того, щоб перевірити ступінь надійності отриманої функції ЖВЖРЕО використовують коефіцієнт детермінації, стандартну помилку обчислення та стандартну помилку коефіцієнта.

Коефіцієнт детермінації розраховується за формулою: ; (3.15)

; (3.16)

, (3.17)

де - залишкова дисперсія;

- загальна дисперсія;

- фактичні витрати;

- розрахункові витрати;

- середні фактичні витрати.

Слід зауважити, що n=12, так як і фактор, і показник було взято за 12 місяців 2006 року.

Для знаходження залишкової дисперсії необхідно заповнити табл. 3.11

Таблиця 3.11

№ з/п

Xn

Ya

Ye=27033,89+1,38*Xn

Відхилення (Ya-Ye)

Квадратне відхилення

(Ya-Ye)^2

1

25724

60850

62509,19

-1659,19

2752916,27

2

25725

60245

62510,57

-2265,57

5132809,81

3

25793

61548

62604,35

-1056,35

1115870,19

4

26503

62587

63583,49

-996,49

992992,84

5

26504

63589

63584,87

4,13

17,06

6

26170

63121

63124,26

-3,26

10,62

7

25765

64101

62565,73

1535,27

2357043,24

8

25777

64526

62582,28

1943,72

3778038,17

9

26211

65893

63180,80

2712,20

7356025,62

10

30420

66789

68985,32

-2196,32

4823838,90

11

30857

69888

69587,98

300,02

90012,37

12

30562

70863

69181,15

1681,85

2828611,04

Разом

326011

774000

774000

0,00

31228186,15

Отже: 2602348,85.

Для знаходження загальної дисперсії розрахуємо спочатку , який складе:

774000/12= 64500.

Знаючи значення середніх фактичних витрат заповнимо таку табл. 3.12

Таблиця 3.12

№ з/п

Відхилення

Квадратне відхилення

1

60850

-3650,00

13322500,00

2

60245

-4255,00

18105025,00

3

61548

-2952,00

8714304,00

4

62587

-1913,00

3659569,00

5

63589

-911,00

829921,00

6

63121

-1379,00

1901641,00

7

64101

-399,00

159201,00

8

64526

26,00

676,00

9

65893

1393,00

1940449,00

10

66789

2289,00

5239521,00

11

69888

5388,00

29030544,00

12

70863

6363,00

40487769,00

Разом

774000

0,00

123391120,00

Отже:

Після всіх попередньо проведених розрахунків, підставимо отримані результати в необхідну формулу, для знаходження коефіцієнта детермінації.

або 75%.

Тобто, 75% відхилень загальної суми дебіторської та кредиторської заборгованості визначаються змінами величини обраного фактора, а останні 25% визначаються впливом інших факторів та випадкових величин. Так як коефіцієнт детермінації перевищує 30%, отже дана побудована функція витрат являється надійною, і між показником та обраним фактором є тісний взаємозв’язок.

Спробуємо ще раз побудувати функцію витрат ЖВЖРЕО, але цього разу застосуємо спрощений статистичний метод. Даний метод запропонував український вчений академік М.Г. Чумаченко. Спрощений статистичний аналіз передбачує розподіл показників на дві групи, і розрахунок дебіторської та кредиторської заборгованості на основі середніх значень x та y.

Як зазначалося у формулі 2.4 функція витрат має вигляд: Y = a + b*x.

Відповідно до спрощеного статистичного аналізу параметри a і b розраховуються за такими формулами: ; (3.18) ; (3.19) . (3.20)

Для того, щоб знайти значення a і b заповнимо наступну табл. 3.13

Таблиця 3.13

№ з/п

Абсолютне значення

Середнє значення

()

()

()

()

група 1

група 1

1

25724

60850

2

25725

60245

3

25793

61548

4

26503

62587

5

26504

63589

6

26170

63121

Разом

156419

371940

 

група 2

група 2

1

25765

64101

2

25777

64526

3

26211

65893

4

30420

66789

5

30857

69888

6

30562

70863

Разом

169592

402060

Отже, підставимо отримані результати в формули a і b. Після цього отримаємо:

;

;

.

Тобто після всіх проведених розрахунків рівняння функції набуде такого вигляду: Y = 2381,53 + 2,29*X.

Перевіримо надійність нової функції, шляхом розрахунку коефіцієнта детермінації, стандартної помилки обчислення та стандартної помилки коефіцієнта.

Для знаходження залишкової дисперсії заповнимо табл. 3.14

Таблиця 3.14

№ з/п

X

Ya

Ye=2381,53+2,29*Xn

Відхилення Ya-Ye

Квадратне відхилення (Ya-Ye^2)

1

25724

60850

61289,49

-439,49

193151,4601

2

25725

60245

61291,78

-1046,78

1095748,368

3

25793

61548

61447,5

100,5

10100,25

4

26503

62587

63073,4

-486,4

236584,96

5

26504

63589

63075,69

513,31

263487,1561

6

26170

63121

62310,83

810,17

656375,4289

7

25765

64101

61383,38

2717,62

7385458,464

8

25777

64526

61410,86

3115,14

9704097,22

9

26211

65893

62404,72

3488,28

12168097,36

10

30420

66789

72043,33

-5254,33

27607983,75

11

30857

69888

73044,06

-3156,06

9960714,724

12

30562

70863

72368,51

-1505,51

2266560,36

Разом

326011

774000

775143,55

-1143,55

71548359,50

Виходячи з формули 3.5 розрахуємо залишкову дисперсію. Отже:

5962363,29

Для знаходження загальної дисперсії розрахуємо спочатку , який складе:

774000/12= 64500.

Знаючи значення середніх фактичних витрат заповнимо таку табл.3.15

Таблиця 3.15

№ з/п

Ya

Відхилення ()

Квадратне відхилення ()^2

1

60850

-3650

13322500

2

60245

-4255

18105025

3

61548

-2952

8714304

4

62587

-1913

3659569

5

63589

-911

829921

6

63121

-1379

1901641

7

64101

-399

159201

8

64526

26

676

9

65893

1393

1940449

10

66789

2289

5239521

11

69888

5388

29030544

12

70863

6363

40487769

Разом

774000

0

123391120,00

Для знаходження загальної дисперсії скористаємося формулою 2.9. Отже:

Після всіх попередньо проведених розрахунків, підставимо отримані результати в формулу , для знаходження коефіцієнта детермінації.

або 42%.

Тобто, 42% відхилень загальної суми дебіторської та кредиторської заборгованості визначаються змінами величини обраного фактора, а останні 58% визначаються впливом інших факторів та випадкових величин. Так як коефіцієнт детермінації перевищує 30%, отже дана побудована функція витрат являється надійною, і між показником та обраним фактором є взаємозв’язок, однак не такий сильний який було отримано при регресійному аналізі. При цьому слід відзначити, що регресійний аналіз є найбільш точним і правдивим, саме на базі цього аналізу можна робити певні висновки та прогнози.

ВИСНОВКИ

«Жовтоводське виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об’єднання» є комунальним підприємством, що знаходиться у власності Жовтоводської територіальної громади. Підприємство засноване 1.04.1993р. згідно рішення виконкому Жовтоводської міської ради від 28.02.1992р. №119. Зареєстроване виконкомом Жовтоводської міської ради від 13.05.1993р., реєстраційний номер 387. Підприємство утримує на своєму балансі споруди, та інше майно, що перебуває у власності Жовтоводської міської територіальної громади. Рішенням сесії Жовтоводської міської ради від 11.12.2002р. № 107-6(ХХIV) до підприємства приєднано комунальне підприємство «Жовтоводське виробниче об"єднання житлово-комунального господарства», яке було зареєстровано виконкомом Дніпропетровської обласної ради від 13.04.1990р., реєстраційний номер 514

Вивчення організації обліку розрахунків на Жовтоводському виробничому житлово-ремонтному-експлуатаційному об’єднанні показало, що в цілому облік ведеться у відповідності з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Так як питання обліку розрахунків є досить «об"ємним», то в дипломній роботі були зазначені й інші П(С)БО. Крім того, значна увага при вивченні порядку проведення розрахункових операцій була приділена відповідній законодавчій та нормативній базі.

Згідно з Наказом про облікову політику наЖовтоводському виробничому житлово-ремонтному-експлуатаційному об’єднанні ведеться бухгалтерський облік і фінансова звітність (крім обліку грошових коштів) по принципу нарахування так, щоб результати операцій та інших факті відображались в облікових регістрах і фінансовій звітності, тоді коли вони мають місце, а не тоді коли підприємство отримує або платить за засоби відповідно до діючого Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Згідно з Наказом про облікову політику наЖовтоводському виробничому житлово-ремонтному-експлуатаційному об’єднанні дебіторська заборгованість признається активом, якщо існує ймовірність отримати підприємством майбутніх економічних вигод. В балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги признається по чистій собівартості.

Кожен з працівників бухгалтерської служби підприємства виконує свою частку бухгалтерської роботи, що в сумі складає весь бухгалтерський облік Жовтоводського ВЖРЕО.

Обліком розрахунків на підприємстві займаються чотири бухгалтери. Так, один з бухгалтерів І категорії веде облік касових операцій та частину розрахунків з дебіторами (з питань вивозу сміття та оренди нежитлових приміщень), другий бухгалтер І категорії веде облік банківських операцій та розрахунки з дебіторами та кредиторами, третій бухгалтер І категорії веде розрахунки по заробітній платі спільно з одним із бухгалтерів ІІ категорії. Інший бухгалтер ІІ категорії веде розрахунки по податкам.

Для отримання сум заборгованостей підприємство виставляє рахунок, в якому зазначається найменування продукції (послух, робіт), ціна, її кількість та загальна вартість. Погашення ж заборгованості підтверджує або виписка банку, чек (при безготівкових розрахунках) або прибутковий касовий ордер. Розрахунки відбуваються на підставі договору на виконання послуг, робіт, який ЖВЖРЕО укладає зі своїми дебіторами.

Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників використовується рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунком, за кожною операцією. З цією метою підприємство може вести картки аналітичного обліку на кожного дебітора або накопичувальну відомість довільної форми.

Основними напрямками діяльності підприємства є: експлуатація житлового фонду; виконання капітального та поточного ремонту житлового фонду; утримання домоволодінь і прилеглих територій в належному стані; утримання та обслуговування ліфтового господарства житлового фонду в належному стані. Ремонт ліфтів та іншого промислового устаткування та приладів; експлуатація транспортних засобів і механізмів; технічне обслуговування та ремонт промислової та побутової техніки; надання інформаційних, виробничих, побутових та інших послуг в інтересах населення; розвиток власної наукової, учбової, експериментальної і виробничої бази; інноваційна діяльність і залучення іноземних інвестицій в регіон для створення високотехнологічних виробництв з дотримання діючого законодавства; здача в оренду будівель і приміщень юридичним і фізичним особам; виконання капітального та поточного ремонту об"єктів благоустрою міста (дороги, тротуари, малі форми та інші, які знаходяться на балансі підприємства); надання послуг санітарної очистки житлового фонду незалежно від відомчої належності, промислових підприємств та інших організацій, а також індивідуального сектора міста; виконання робіт по утриманню зелених насаджень міста ; виконання всіх видів послуг , які пов"язані з похованням померлих; розглядання скарг та пропозицій населення по запитанням обслуговування та благоустрою міста, а також при необхідності підготовка пропозицій для розглядання в виконкомі міської раді народних депутатів.

На ЖВЖРЕО бартерні операції не проводяться і не мають місце в господарській діяльності.

Основними користувачами послух є: населення, Електрон-Газ, СхідГЗК, Теплосіть, Хлібзавод, Жовтоводське управління будівництвом, Аварійно-рятувальна служба, АППБ «Аваль», Жовтоводський центр зайнятості, ТРК «Степ»,Жовтоводським міський суд та інші.

Поточна дебіторська заборгованість покупців та замовників за наданими їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселями) відображається в статті балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядки 160-162 активу балансу). До підсумку балансу включається чиста реалізаційна вартість. Зміни в розмірах дебіторської заборгованості відображаються у Звіті про рух грошових коштів підприємства.

Облік розрахунків за авансами виданим. У ряді випадків підприємства під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт (послуг), а також при оплаті продукції і робіт, прийнятих від замовників за частковою готовністю, можуть видавати аванси. Для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), а також з оплати продукції та робіт, прийнятих замовником за частковою готовністю, передбачено рахунок 371 «Розрахунки за авансами виданими». Авансові платежі постачальникам та іншим підприємствам оформлюють платіжними дорученнями, в яких міститься посилання на укладений договір. Підтвердженням проведених платежів є виписка банку. Зарахування оформлюється розрахунком (довідкою) бухгалтерії. Аналітичний облік за рахунком 371 «Розрахунки за авансами виданими» ведеться в розрізі окремих одержувачів грошових коштів у вигляді авансових платежів (за кожним дебітором).

Облік розрахунків з підзвітними особами. У процесі господарської діяльності у підприємства виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

Дебіторська заборгованість підзвітних осіб нараховується за фактом отримання даними особами авансових підзвітних сум і погашається при повному розрахунку за даними сумами.

Фактично здійснені та документально підтверджені витрати підзвітної особи, пов"язані з виробничою діяльністю, списуються на собівартість продукції, на придбання ТМЦ включаються в суму фактичних витрат на придбання даних цінностей.

Облік розрахунків з іншими дебіторами. Заборгованість, яка відображається на цьому рахунку, включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами. До категорії дебіторів, які відносяться до інших відносяться: розрахунки з дебіторами по різним наданим послугам, розрахунки по ритуальним послугам, розрахунки по вивозу сміття, розрахунки з дебіторами з оренди приміщення, розрахунки з дебіторами по комунальним послугам, розрахунки з дебіторами по експлуатаційним послугам.

Аналітичний облік на рахунку 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” ведеться за кожним дебітором, видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення.

На рахунку 377-1 відображаються розрахунки з дебіторами за різними наданими послугами. На рахунку 377-2 відображаються розрахунки з дебіторами по наданню ритуальних послуг таким підприємствам як: Електрон Газ, Теплосіть, Електросіть, ВАТ «Авто» АТП, Хлібозавод, ЖУС.

На рахунку 378 відображаються розрахунки з дебіторами по вивезенню сміття. На рахунку 379 відображаються розрахунки з дебіторами з оренди приміщень, а саме на рахунку 379-1 відображаються розрахунки з дебіторами з комунальних послуг, на рахунку 379-2 – з експлуатаційних витрат.

В ході написання роботи був проведений аналіз дебіторської заборгованості на Жовтоводському ВЖРЕО за період 2002-2006 рр. Для проведення аналізу були використані дані Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.1-Б «Звіт про фінансові результати та дебіторську і кредиторську заборгованість .....

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | [5] | 6 |
 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Облік дебіторської заборгованості | Реферат

It's easy with us © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.