Головна   Додати в закладки Облік дебіторської заборгованості | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info | It's easy with us.
 Пошук: 

 

 
Облік дебіторської заборгованості - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Фінанси
Розмір файла: 256 Kb
Кількість завантажень:
125
Кількість переглядів:
1710
Описання роботи: Реферат на тему Облік дебіторської заборгованості
Дивитись
Завантажити


».

Аналіз дебіторської заборгованості на ЖВЖРЕО показав, що за період 2002-2006 рр. сума дебіторської заборгованості зменшилася на 1051,6 тис. грн. або на 24%, зокрема за рахунок зменшення іншої дебіторської заборгованості на 1957,7 тис. грн За аналізуємий період також відбулося зменшення суми дебіторської заборгованості з бюджетом на 26 тис. грн. і дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 629,2 тис. грн.

Часка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів підприємства за період 2002-2006 рр. скоротилася на 19,4%. В 2002 році частка дебіторської заборгованості в поточних активах складала 94,9%, в 2003 році – 87,8%, в 2004 році – 89,5%, в 2005 році – 96%, а в 2006 році 75,5%. Поступове скорочення частки дебіторської заборгованості в загальній сумі поточних активів позитивно характеризує стан дебіторської заборгованості на підприємстві. Можна сказати, що значна частка сум з дебіторської заборгованості перетворилася на наявні грошові кошти. Грошові кошти, в свою чергу, є найбільш ліквідними активами підприємства. Таким чином, скорочення частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів ЖВЖРЕО підвищує його ліквідність та платоспроможність.

Також можна зазначити, що при скороченні частки дебіторської заборгованості в поточних активах підприємства відбулося «розморожування» оборотних засобів, що призвело до прискорення оборотності капіталу. Разом з цим підвищилась ліквідність поточних активів, а отже, відбулося покращення фінансового стану підприємства. Крім того, з’явилися фінансові ресурси для придбання виробничих запасів, виплати зарплати, оновлення основних фондів тощо.

Одним із узагальнюючих показників дебіторської заборгованості є її оборотність. Розрахунок коефіцієнту обороту дебіторської заборгованості показав, що на підприємстві спостерігається підвищення швидкості сплати заборгованості покупцями та замовниками продаж в кредит. Коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості в 2006 році дорівнював 1,8 оборотів, що на 1,2 обороту більше ніж в 2002 році. Відповідно до цього обороту дебіторської заборгованості з 600 днів в 2002 році зменшився до 200 днів в 2006 році, а саме скоротився на 400 днів. Крім того, чим швидше обертається заборгованість, тим менший ризик її непогашення.

Загалом, за період 2002-2006 рр сума дебіторської заборгованості зменшилася, і на досить значно. Це зменшення позитивно характеризує кредитну політику ЖВЖРЕО. Скорочення частки дебіторської заборгованості в активах підприємства показує, що покупці вчасно розраховуються за отриману продукцію і тим самим, між датою відвантаження та датою отримання за неї коштів менший відрив.

Аналіз фінансової стійкості Жовтоводського ВЖРЕО показав, що на кінець 2006 року має стійкий фінансовий стан, що означає високу платоспроможність.

Під час проведення аудиту розрахункових операцій на ЖВЖРЕО застосовувався метод вибіркової перевірки документів, котрий дозволяє виявити можливі недоліки, порушення та зловживання за значно коротший період часу. Така перевіркапотребує глибокого аналізу як облікових записів, так і звітних. Важливо знати різні варіанти та способи викриття можливих порушень, зловживань, незаконного виникнення дебіторської заборгованості.

На ЖВЖРЕО використовується раціональним метод розрахунків, який забезпечує зближення моментів отримання покупцями матеріальних цінностей та здійснення платежу і сприяють зниженню залишків матеріальних цінностей.

Аудит розрахунків з покупцями та замовниками дозволив встановити не тільки правильність, але й своєчасність і повноту розрахунків. Під час перевірки розрахунків із покупцями перевірялось чи укладені договори по наданню послух, чи правильно вираховуються суми, належні підприємству за прийняту покупцем послугу.

Також аудитором було перевірено аудит розрахунків з підзвітними особами. Авансовий звіт аудитор перевірив як з погляду правильності його оформлення й арифметичних підрахунків, так і за суттю, тобто правильність і законність витрати кожної суми, зазначеної у звіті є підтверджена чеками в повному обсязі. Бухгалтерські записи відображаються в обліку вірно.

Аудитором було встановити, чи визначено коло осіб, що мають пра­во одержувати підзвітні суми. Далі аудитор вимагає здавання у бух­галтерію авансових звітів. Крім того, аудитор з"ясовано, що не було випадків видачі авансів за наявності за­боргованості за попередньо одержані суми або видачі грошей особам, які не числяться у штаті. Також перевірено, чи не видавався аванс у розмірі, що значно перевищує потребу.

Перевірка достовірності відображення залишків за розрахунками у звітності ЖВЖРЕО. Під час проведення аудиту були вивчені аналітичні рахунки за кожним дебітором в результаті чого встановлено, що підставних аналітичних рахунків в обліку не має. Контроль на підприємстві за цим дуже жорсткий і махінації з боку бухгалтерів тут неможливі.

З’ясувалося, що випадків укриття дебіторської заборгованості шляхом відображення в балансі звернутого залишку замість розвернутого на ЖВЖРЕО за перевіряємий період не було.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993р. // Голос України. – 1993. – 29 травня.

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВРУ), 2006, №44, ст. 432).

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІV.

4. Закон України «Про власність» від 07.02.91 р. №697-ХІІ.

5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР, зі змінами.

6. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу» від 04.04.93 р.

7. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

8. Наказ ДПАУ від 25.06.97 р. № 197 «Про порядок проведення повної інвентаризації товарних залишків станом на 1 жовтня 1997 р. на підприємствах, що здійснюють торгово-посередниць­ку, оптово-збутову та роздрібну торгову діяльність і норми по­дання ними даних про товарні залишки, визначені у результаті проведення інвентаризації».

9. Норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон: Постанова КМУ від 15.01.98 р. № 10.

10. Про затвердження правил використання готівкової іноземної валюти на території України: Постанова НБУ від 26.03.98 р. № 119.

11. Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та креди­торської заборгованості і заходи щодо її скорочення: Постанова КМУ від 29.04.99 р. № 750.

12. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон: Постанова КМУ від 23.04.99 р. № 663 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 6.09.2000 р. № 1398).

13. Положення про документальне забезпечення записів у бухгал­терському обліку: затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. № 88.

14. Інструкція про службові відрядження у межах України та за кордон: затв. Мінфіном України від 13.03.98 р. № 59.

15. Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупу кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з використанням казначейських векселів: Інструкція Мінфіну України від 16.06.99 р. № 151.

16. Про затвердження форми посвідчення про відрядження: наказ ДПАУ від 28.07.97 р. № 260.

17. Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1-Б термінова (місячна) «Звіт про фінансові результати і дебіторськута кредиторську заборгованість» та Інструкції щодо її заповнен­ня: наказ Держкомстату України від 31.07.2000 р. № 258.

18. Щодо віднесення деяких витрат на відрядження до валових витрат: лист ДПАУ від 4.01.2000 р. № 10/6/15-1116.

19. Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборго­ваності: лист ДПАУ від 03.02.2000 р. № 529/6/15-1116.

20. Про затвердження Методичних рекомендацій по перевірці ви­трат на відрядження: наказ ГДКРУ від 21.03.2000 р. № 24.

21. Про порядок оформлення векселями дебіторської заборгованос­ті перед банком: лист НБУ від 20.04.2000 р. №18-211/1009-2283.

22. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов"я­зань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. Мінфіном від 30.11.99 р. № 291.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності, затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 «Баланс», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 «дебіторська заборгованість», затверджений наказом МФУ від 08.10.99р. №237.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 «Зобов’язання», затверджений наказом МФУ від 31.01.00р. №20.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 «Доходи», затверджений наказом МФУ від29.11.99р. №290.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати», затверджений наказом МФУ від31.12.99р. №318.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №25 «Фінансовий звіт суб’єкта підприємницької діяльності», затверджений наказом МФУ від 25.02.00р. №39.

33. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2004 р./ Пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарамидзе Л.Й. Юрківська, С.О. Кульков – К.: ТОВ «ТАМЦАУ «Статус». – 1028 с.

34. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. №69.

35. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств й організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291, зі змінами.

36. Постанова КМУ від 22.01.96 р. №116 «Про затвердження порядку визначення розміру збитків від крадіжки, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

37. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевські Л.В. Бухгалтер-ський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. За ред. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., перероб і доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002.- 480С.

38. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів./ За ред. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., перероб і доп. -Житомир: ПП «Рута», 2003.- 726с.

39. Ф.Ф. Бутинець, О. В. Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шуляпова Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності «Облік і аудит»/; 2-ге вид., перероб і доп. - Житомир: ЖІТ І, 2001 - 576с.

40. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бух. проводках: Навчальний посібник: 3-тє вид., доп. – К.: А.С.К.,2001 – 416 с.

41. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001 – 364 с.

42. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник – 2-ге вид., пер. – К.: Знання – Прес, 2001 – 206 с.

43. Ільїна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: Кондор, 2006 р. – 378 с.

44. Аудит: Практическое пособие/А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. – К.: «Учетинформ», 1996. – 283 с.

45. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Новий світ, 2002. – 504 с.

46. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Короткий теоретико-методологічний курс.- Навчальний посібник.– Х.: «Кондор» - 2003 – 128с.

47. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. І.Ф. Проко-пенка. – Харків: Легас, 2004. – 384 с.

48. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

49. Сопко В.В., Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б., Баул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 624 с.

.....

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] |
 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Облік дебіторської заборгованості | Реферат

It's easy with us © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.