Головна   Додати в закладки Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info | It's easy with us.
 Пошук: 

 

 
Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Фінанси
Розмір файла: 9 Kb
Кількість завантажень:
37
Кількість переглядів:
1019
Описання роботи: Реферат на тему Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати
Дивитись
Завантажити


1. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати.

У Законі України “Про лізинг” термін “лізинг” трактується як “підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на певний термін лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця чи придбане їм у власність за дорученням та узгодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умовою сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів”. У новому проекті Закону “Про лізинг” передбачається більш чітке визначення лізингу «як строкове та платне відповідно до визначених конкретною угодою умов, користування майном (у тому числі спеціально придбаним на замовлення), що передається лізингоотримувачу особою, яка є власником цього майна (лізингодавцем). Тобто лізинг може виступати формою строкового та платного користування майном.

Лізингу притаманні особливі риси, що суттєво відрізняють його від інших форм бізнесу. Серед них:

1) наявність посередника, який бере на себе обов"язки власника майна;

2) тип майна, що надається у лізинг, визначається лізингоотримувачем за погодженням з лізингодавцем та переважно представлений об"єктами основних фондів виробничого призначення;

3) термін лізингу майна, як правило, співвідноситься з періодом амортизації цього майна. У класичному розумінні лізинг – довгострокова операція;

4) періодичність виплат лізингових платежів установлена в договорі;

5) можливість викупу об"єкта лізингу за залишковою вартістю;

6) широке коло учасників;

7) забезпеченість лізингової угоди майном – об"єктом лізингу.

Головні об"єкти лізингу – елементи активної частини основних фондів. Згідно із Законом України “Про лізинг” не можуть бути об"єктами лізингу об"єкти оренди державного майна, земельні ділянки та інші природні об"єкти.

Залежно від характеру об"єкта лізингу розрізняють лізинг рухомого майна (машинно-технічний) та лізинг нерухомого майна. Об"єктами лізингу рухомого майна є: транспортні засоби (вантажні та легкові автомобілі, літаки, вертольоти, судна); будівельна техніка; засоби теле- та дистанційного зв"язку; верстати; засоби обчислювальної техніки; інше виробниче обладнання, механізми та прилади.

До об"єктів лізингу нерухомості належать будівлі та споруди виробничого призначення.

У закордонній практиці лізинг класифікують за основними ознаками, серед яких: склад учасників угоди, тип майна, ступінь його окупності, умови амортизації, обсяг обслуговування, сектор ринку, характер лізингових платежів, методи фінансування лізингу тощо.

Залежно від складу учасників угоди розрізняють прямий лізинг, за якого власник майна (постачальник) самостійно передає об"єкт у лізинг (двостороння угода), та опосередкований лізинг, коли передача майна здійснюється через посередника. В останньому випадку має місце класична тристороння операція або при складних лізингових операціях – багатостороння операція з великою кількістю суб"єктів угоди.

Різновидом прямого лізингу можна вважати зворотній лізинг (ліз-бек), за яким власник майна передає право власності на нього майбутньому лізингодавцю на умовах купівлі-продажу та одночасно вступає з ним у відносини як користувач цього майна. Це не виключає можливості наступного викупу майна після закінчення терміну угоди та відтворення права власності на нього постачальника-користувача.

Залежно від характеру об"єкта лізингу розрізняють лізинг рухомого майна (машинно-технічний) та лізинг нерухомого майна.

За ступенем окупності майна виділяють:

* лізинг з повною окупністю, за якого протягом терміну дії однієї угоди відбувається повна виплата вартості об"єкта лізингу;

лізинг з неповною окупністю має місце, коли протягом терміну дії однієї угоди окупається лише частина вартості майна. Залежно від умов амортизації розрізняють:

* лізинг з повною амортизацією та відповідно з повною виплатою вартості об"єкта;

* лізинг з неповною амортизацією, отже з частковою виплатою вартості.

Відповідно до двох останніх ознак виділяють фінансовий та оперативний лізинг, які дуже пов"язані між собою.

До фінансового лізингу належать, як правило, контракти, що передбачають сплату протягом чітко встановленого строку лізингових платежів, величина яких є достатньою для повного відшкодування витрат лізингодавця, пов"язаних з придбанням майна та реалізацією прав власника, а також для забезпечення йому певного прибутку.

Операції оперативного лізингу характеризуються тільки частковою амортизацією об"єкта лізингу протягом одного строку лізингування; здійсненням більшої частини обов"язків, пов"язаних з обслуговуванням майна, за рахунок лізингодавця.

За обсягом обслуговування об"єкта, що передається у лізинг, вирізняють:

* чистий лізинг, коли лізингоотримувач зобов"язується здійснювати все обслуговування лізингуючого об"єкта;

* лізинг із повним набором послуг, коли лізингодавець має надавати повний набір послуг за об"єктом лізингу;

* лізинг із частковим набором послуг.

За характером лізингових платежів розрізняють:

* лізинг із грошовим платежем, коли всі платежі здійснюються у грошовій формі;

* лізинг із компенсаційним платежем, коли платежі здійснюються у формі постачання товарів, вироблених на даному обладнанні, або у формі надання зустрічних послуг;

* лізинг із змішаним платежем, коли поєднуються названі вище форми оплати.

Стосовно податкових та амортизаційних пільг окремо виділяють:

• фіктивний лізинг, коли угода має спекулятивний характер та укладається з метою отримання необґрунтованих податкових та амортизаційних пільг;

• дійсний лізинг, коли при укладанні угоди вказана вище мета не є основною та визначною.

Відповідно до чинного Закону України «Про лізинг» в Україні можливо реалізувати лише два види лізингу – фінансовий та оперативний і три форми лізингу – зворотний, пайовий та міжнародний.

До міжнародного, або зовнішнього, лізингу належать угоди, в яких хоча б одна сторона чи всі сторони одночасно є представниками різних країн. До цієї форми лізингу можна віднести угоди, які проводить лізингодавець і лізингоотримувач однієї країни, якщо хоча б одна сторона будує свою діяльність та має капітал спільно із іноземною фірмою, наприклад, виступає спільним підприємством.

Оренда - це фінансово-комерційна операція з наданих однією стороною - власником майна (ореидодавачем, lessor) іншій стороні (орендарю, lessee) у тимчасове володіння та користування або у виключне користування на встановленні строк манна за певну винагороду (орендну плату) на основі орендної угоди.

Принципова відмінність орендної угоди від договору купівлі-продажу поля гає у тому, що оренда зберігає за орендодавцем право власності на здане в найми майно, орендар отримує лише право на тимчасове його володіння та використання. Але, як мудро зауважив Арістотель, "багатство полягає у користуванні, а не у праві власності".

Вигоди використання оренди для орендодавця та виробника:

• виробники товарів отримують додаткову можливість збуту своєї продукції, розширюють коло можливих партнерів;

• виробники товарів прискорюють процес збуту своєї продукції;

• сума орендних-платежів перевищує вартість майна, яке здається в оренду;

• легко контролювати та облікову вати фінансові операції завдяки періодичності платежів;

• для орендодавця орендна угода менш ризикована з точки зору платоспро­можності орендаря, ніж договір купівлі-продажу для продавця. Орендодавець у разі погіршення фінансового стану орендаря може заявити про намір розірвати угоду і за рішенням арбітражу повернути у своє володіння предмет оренди, потім здати його іншому орендарю.

Вигоди використання оренди для орендаря:

• збільшуються можливості самофінансування; орендар може розпочати підприємницьку діяльність з меншим капіталом, оскільки орендна угода може передбачати виплату орендних платежів у міру реалізації продукції, виробленої за допомогою орендованого майна, та отримання прибутку;

• знижуються масштаби мобілізації фінансових коштів для швидкої модернізації виробничої бази (орендованого обладнання), наприклад, на базі використання форм "збутового лізингу", який передбачає періодичну модернізацію або заміну обладнання;

• оренда об"єкта, яка передує його придбанню, дозволяє оцінити об"єкту процесі експлуатації та вирішити питання про його купівлю;

• не обмежуються можливості для одержання інших кредитів з інших джерел;

• зберігаються кошти орендаря для інших цілей;

• споживачі не завжди прагнуть придбати майно назавжди, через те що, по-перше, це майно після завершення певної роботи вже їм буде не потрібне, і тому вигідно взяти його на строк в оренду за частину ціни (у разі купівлі його довелось би продавати за безцінь), по-друге, це майно може швидко морально старіти, і тоді споживачі можуть відмовитись від старої моделі після закінчення строку оренди та укласти угоду на нову модель.

 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати | Реферат

It's easy with us © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.
topobzor.info/smartfon-vernee-apollo-lite-kak-kupit-vernee-na-alijekspress/

www.agroxy.com